Bildiri Özetleri

P-017
Genel anestezi altında farkındalığı etkileyen faktörler nelerdir?

Taner Akın, Gönül Tezcan Keleş

Celal Bayar Üniversitesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızda genel anestezi altında orta kulak cerrahisi gerçekleştirilecek hastalarda intraoperatif farkındalığı etkileyen faktörleri araştırdık. Modifiye Brice Ölçeği kullanarak yapılan postoperatif görüşmeyle genel anestezi altında rüya görmeyle ilgili bilgiler bulmayı hedefledik.

YÖNTEM: Etik kurul onamı alındıktan sonra kulak cerrahisi geçirecek,onam formuyla rızası alınan,18-65 yaş arası, ASA I-II,80 hastayla gerçekleştirildi.Rutin anestezi monitörizasyonuna ilaveten PSİ ile anestezi derinliği monitörizasyonu yapılarak,idamede PSİ değerleri 25-50 (cerrahi anestezi) olacak şekilde,%1,5-2 konsantrasyonda sevofluranla genel anestezi yönetimi sağlandı.Hastaların demografik verileri ve belirli aralıklarla PSİ değerleri kaydedildi.Derlenme sağlanıp servise devrin ardından postoperatif 4. saatte yapılan görüşmede Modifiye Brice Ölçeği uygulanarak kaydedildi.

BULGULAR: Postoperatif görüşmeler sonucunda hastalarda intraoperatif farkındalığa rastlanmadı.Çalışma grubunu oluşturan 80 hastanın 34’ü operasyon sırasında rüya gördüğünü ve bunların 13’ü de rüya içeriğinin ‘rahatsız edici’ olduğunu beyan etti.Alkol kullanımı olanlarda, anestezik premedikasyon yapılan hastalarda,peroperatif ek opiyat uygulananlarda,cerrahi süresi ve anestezi süresi uzun olan olgularda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek düzeyde rüya görme tespit edildi(Tablo-1).Olumsuz rüya içeriğine sahip hastaların %61'inde genel anestezi öyküsü ve %53'ünde kronik hastalık öyküsü mevcuttu(Tablo-2).Operasyon boyunca monitörize edilen ve belirlenmiş aralıklarla kaydedilen PSİ değerlerine bakıldığında rüya görmediğini ifade eden olgulara kıyasla,rüya gören olguların cerrahi başlangıç anındaki PSİ değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu(Tablo-3).Rüya görmeyen olguların cerrahi başlangıcı PSİ değeri ortalama 31,6 iken rüya gören olgularda 36 olarak bulundu ve bu değerler istatistiksel olarak anlamlıydı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Anestezi derinliği monitörizasyonu eşliğinde cerrahiye alınan olgularımızda uyanıklığa rastlanılmaması PSİ monitörizasyonunun değerini ortaya koymaktadır.Rüya gören ve görmeyen olguların cerrahi başlangıcındaki PSİ değerleri arasındaki anlamlı fark,rüya görmek ile anestezi derinliği arasındaki ilişkiyi düşündürmekte fakat ''rüya görmek açısından limit PSİ değeri'' gibi bir kesim noktasından bahsetmek için yeterli değildir.Olumsuz rüya içeriğine sahip olguların çoğunda bulunan kronik hastalık öyküsü olumsuz geçmiş deneyimlerin yansıması şeklinde yorumlanabilir.Bu veriler ışığında,özellikle yüksek riskli hastalarda,anestezi derinliği monitörizasyonunun başta posttravmatik stres bozukluğu olmak üzere olası komplikasyonları azaltabileceği,hasta güvenliğini ve anestezi hizmetine karşı duyulan memnuniyeti artırabileceği kanısındayız.  Yazdır        Kabul Yazısı