Bildiri Özetleri

P-025
Sezaryen ameliyatı olan hastalarda spinal anestezi uygulama süresi ile postspinal başağrısı arasındaki ilişkinin araştırılması

Selim Adatepe1, Serkan Doğru1, Aynur Şahin2, Hatice Yılmaz Doğru1, Fatih Altıparmak1, İbrahim Kızıldağ1, İlhan Basri Delibaş1, Mustafa Süren1

1Gaziosmanpaşa üniversitesi, Anesteziyoloji ve R. ABD, Tokat
2Konya Eğitim Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Konya


GİRİŞ VE AMAÇ: Spinal anestezi; alt batın ve alt ekstremite cerrahilerinde hastanın şuurunun açık olması, pulmoner fonksiyonların korunması, entübasyon gerektirmemesi, cerrahi kanama ile birlikte tromboemboli komplikasyonlarını azaltması ve ucuz olması nedeniyle son yıllarda artan oranda uygulanmaktadır. Genel anesteziye göre daha az olsada spinal anestezinin de komplikasyonları bulunmaktadır. Post spinal baş ağrısı (PDPH) en sık karşılaşılan, en bilinen ve hasta konforunu azaltan spinal anestezinin postoperatif bir komplikasyondur. Çalışmamızda, spinal anestezi uygulanan hastalarda spinal anestezi uygulama süresinin PDPH gelişmesine bir etkisi olup olmadığını merak ettik.

YÖNTEM: Bu çalışma üniversitemiz etik kurul onayı alındıktan sonra, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi ameliyathanesinde Haziran 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında elektif ve acil doğum için sezaryen operasyonu planlanan hastalarda yapıldı. her hastada anestezi öncesi damar yolu açılarak sonra 500 cc kolloid verildi ve 1000 ml serum fizyolojik ile devam edildi. Spinal anestezi protokolünde uyguladığımız 25G keskin uçlu iğne (marka, ülke) ile oturur pozisyonda anestezi doktoru tarafından intratekal enjeksiyon yapıldı (2,5ml %0,5 heavy bupivakain). Bu çalışmada, spinal iğne cilde temas ettikten sonra ilaç yapılıp iğnenin cilde teması kesilene kadar geçen süre kronometre ile yardımcı anestezi teknikeri tarafından kayıt edildi.

BULGULAR: Çalışmaya toplam 140 hasta dahil edilmiştir.Çalışmada yer alan hastaların, boy, kilo ve vücut kitle indeksi dağılım normalliği açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark mevcuttu. Ancak yaş dağılımı açısından anlamlı fark mevcut değildi.Hastalara uygulanan spinal anestezi işlemi uygulama süresi; spinal iğnenin cilte temas ile BOS gelişi (CTBG) arasında geçen süre, ilaç verilme süresi (İVS) ve toplam süre (TS) dağılım normalliği açısından karşılaştırıldığında aralarında veri dağılımı açısından anlamlı fark mevcuttu.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Post spinal başağrısı(PDPH) gelişen hastalar veriler normal dağılım göstermediği için spearman korelasyon testi ile değerlendirilmiş ve PDPH gelişmesi ile CTBG, İVS, TS,yaş ve VKİ arasında korelasyon bulunamamıştır. Bu konuda sezaryen dışı başka hasta gruplarında da çalışma yapmak ve daha fazla hasta gruplarının olduğu çok merkezli çalışmaların yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz..  Yazdır        Kabul Yazısı