Bildiri Özetleri

P-027
Tiroidektomilerde üç farklı havayolu tepe basıncının intraoperatif kanama odaklarının belirlenmesindeki etkinliğinin karşılaştırılması

Çiğdem Akyol Beyoğlu1, Murat Akcivan1, Aylin Özdilek1, Emre Erbabacan1, Fatiş Altındaş1, Güniz Köksal1, Serkan Teksöz2

1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
2İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD


GİRİŞ VE AMAÇ: Tiroidektomilerde, postoperatif kanamanın engellenebilmesi amacıyla intraoperatif olarak sıklıkla havayollarındaki tepe basınç artırılmaktadır. Ancak uygulanması gereken tepe basınç artışının hangi basınç düzeyinde olması gerektiği konusunda farklı görüşler mevcuttur. Amacımız tiroidektomilerde üç farklı düzeyde uyguladığımız havayolu tepe basıncının intraoperatif kanama odaklarının tespitinde ve postoperatif kanamanın öngörülmesindeki etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM: Hastalardan aydınlatılmış yazılı onam ve etik kurul onayı alındıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ameliyathanesinde 18-60 yaş arası, ASA I-II olan total tiroidektomi uygulanan hastalar bilgisayar destekli randomizasyon yöntemi ile üç gruba ayrıldı. Bilinen akciğer hastalığı, kardiyak iletim defekti ve kalp hastalığı olan, intrakranial kitlesi ve kanama-pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Operasyonun bitiminde Grup I’de 30 cm H2O, Grup II’de 40 cm H2O, Grup III’de 50 cmH2O havayolu tepe basıncı hastalarda kanama odağı tespit edilene kadar ya da 30 saniye boyunca uygulandı. Havayolu tepe basınç artırılması sonrası hastalarda kaç tane kanama odağı saptandığı, ne kadar sürede saptandığı ve kanayan damarın boyutu (<2 mm veya >2 mm), çıkarılan tiroit glandının ağırlığı, operasyon süresi, peak havayolu basınç artırılması sırasında kan basıncı, spO2, kalp atım hızı (KAH), sonrasındaki ilk soluk CO2, postoperatif cerrahi gereken kanama olup olmadığı, postoperatif hematom olup olmadığı kaydedildi

BULGULAR: Üç grup arasında demografik veriler arasında anlamlı fark yoktu. Grup III’te intraoperatif kanama odağı tespit edilme oranı diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.004). Postoperatif kanama hiçbir hastada görülmedi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Total tiroidektomilerde intraoperatif olarak kanama odaklarının belirlenmesinde havayolu tepe basıncının 50 cmH2O düzeyine getirilmesinin 30 cmH2O ve 40 cm H20 basınç düzeylerine göre daha etkili olabileceği görüşündeyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı