Bildiri Özetleri

P-030
Lokal Prilokaine Bağlı Methemoglobinemi: Olgu Sunumu

Merve Namlı Emlek, Bahar Sakızcı Uyar

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ankara

Hemoglobinin dokulara oksijen taşıyabilmesi için, hem demirinin ferröz durumda olması gerekir. Ferri şeklinde, okside demir atomu taşıyan ve oksijen sunma kapasitesi düşük olan hemoglobine methemoglobin denilmektedir.Methemoglobin düzeyinin % 2 'nin üzerinde olması methemoglobinemi tanısı için yeterlidir. Konjenital ve edinsel olarak görülebilen methemoglobineminin en sık edinsel sebebi ilaçlardır. Prilokain sık kullanılan bir lokal anestezik olup toksisitesi fatal olabilir. Prilokainle dorsal penil blokaj uygulanan hastada gelişen methemoglobinemi olgumuzu aile onamını alarak sunduk. 4 aylık, 6 kg, ASA 1 erkek hasta, prilokain ile lokal anestezi altında sünnet operasyonu geçirdikten iki saat sonra, serviste morarma ve uykuya meyil nedeniyle tarafımıza danışıldı. İlk muayenesinde siyanoze ve bilinci konfüze olan hasta ameliyathaneye alınarak monitorize edildi. SpO2 %90, nabız 160 atım/dk, TA 80/40 mmHg idi. Damar yolu açılarak isolyte-p 25 cc/saat başlandı. Oksijen maskesi ile 6lt/dk oksijen verildi. AKG’da pO2:194, pCO2:29,3, pH:7,34, spO2:99,7, metHb: 26,8 ölçüldü. Methemoglobinemi tanısı konulan hastaya 2 mg/kg’dan % 1 metilen mavisi 10 cc SF ile sulandırılarak 5 dakikada intravenöz verildi. İzleminde SpO2:99 olan hasta, çocuk hematoloji servisine alındı. İleri tetkiklerinde Hb:10,5; biyokimyası normaldi. Akciğer grafisi ve ekokardiyografisinde patoloji yoktu. Yatışının 2. Günü MetHb 2’nin altına inen hasta şifa ile taburcu edildi. İlaçlardan en sık lokal anestezikler, sülfonamidler ve nitrat içeren maddeler akkiz methemoglobinemiye sebep olmaktadır. Klinik olarak asemptomatik olabildiği gibi takipne, taşikardi, letarji, koma, nöbet, kardiyak disritmi gibi bulgular da görülebilir. Terapötik dozlardaki prilokain, siyanoza yol açmayacak düzeylerde methemoglobin oluşturmakta, doz arttıkça risk de artmaktadır; 2-2,5 mg/kg üzeri dozlar predispozan risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bizim olgumuzda 5 mg/kg prilokain yapıldığı öğrenilmiş ve toksik doz olduğu düşünülmüştür. Tedavisi; oksijen desteği, metilen mavisi, askorbik asit, hiperbarik oksijen tedavisi ve kan değişimidir. Bu olguda oksijen desteği ve metilen mavisine yanıt alınmıştır. Çocuklarda lokal anestezik kullanımına özellikle dikkat edilmeli ve hasta operasyon sonrası en az 1 saat toksisite bulgularına yönelik gözlenmelidir.  Yazdır        Kabul Yazısı