Bildiri Özetleri

P-040
Spinal cerrahide skopi eşliğinde erektör spina düzlem bloğu uygulamamız: 2 olgu

Serdar Yeşiltaş1, İbrahim Afşin Güney1, Anas Abdallah1, Meltem Türkay1, Kazım Karaaslan1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


Giriş Spinal cerrahi tipik olarak şiddetli postoperatif ağrıyla karakterizedir.Spinal cerrahi uygulaması artmaya devam etmesine rağmen postoperatif ağrı yaklaşımları sınırlı kalmıştır (1,2).Biz spinal cerrahi yapılan 2 olguda intraoperatif skopi eşliğinde uyguladığımız erektör spina düzlem bloğunu (ESDB) sunmayı amaçladık. Olgu1 41 yaşında 75 kg kadın hasta lomber disk hernisi(LDH) tanısıyla operasyona alındı.Standart monitorizasyon, anestezi indüksiyonu ve entübasyon sonrası anestezi idamesi %50-%50 O2/N2O ve %2 sevofluran ile sağlandı. Operasyon sonunda hastaya floroskopi eşliğinde L3 vertebra seviyesinde ESDB uygulandı.İğne ucu erektör spina kaslarının fasyasının altında transvers proçese değecek şekilde ilerletildi. İğne ucu doğrulandıktan sonra 20mL %0,25’lik bupivacain ve %1’lik lidokain karışımı bilateral enjekte edildi (Resim 1-Resim 2). Nümerik analog skala (NAS) ile hastanın ağrısı postoperatif 1, 2, 4, 8, 12, 18 ve 24. saatte değerlendirildi. En yüksek NAS değeri 2 olarak saptanan hastaya ek analjezi uygulanmadı. Olgu2 47 yaşında 82 kg kadın hasta LDH ve spondilolistezis tanısıyla operasyona alındı.Standart monitorizasyon, anestezi indüksiyonu ve entübasyon sonrası anestezi idamesi %50-%50 O2/N2O ve %2 sevofluran ile sağlandı. Operasyon sonunda hastaya yukarıdaki olguda anlatılan prosedürde ESDB L2 vertebra seviyesinde uygulandı. NAS ile hastanın ağrısı postoperatif 1, 2, 4, 8, 12, 18 ve 24. saatte değerlendirildi. Postoperatif 12. saatte NAS 6 saptanan hastaya 100mg contramal iv uygulandı. Takiplerinde NAS 2 olarak saptandığından ek analjezi uygulanmadı. Tartışma ESDB,erektör spina kaslarının fasyasıyla transvers proçes arasına lokal anestetik ilaç uygulanmasıyla elde edilen bir bloktur. Taze kadavrada yapılan anatomik ve radyolojik araştırmalar, olası etki alanının dorsal ve ventral spinal sinir kökleri olduğunu göstermektedir. ESDB, akut postoperatif veya posttravmatik ağrıda analjezi basit ve güvenli bir teknik olarak umut vaat etmektedir (3,4). Biz hastalarımızda ESDB ile postoperatif ağrı kontrolü sağladık. Spinal cerrahide güvenle kullanılabileceğini önermekteyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı