Bildiri Özetleri

P-049
Subclavian Ven Trombozu-Postoperatif Bulantı Kusma ve Şilotoraks: Nadir Bir Ko-insidans

Asu Özgültekin, Sema Zer Toros, Nazlı Bahar Koyuncu, Berrin Kul, Osman Ekinci

Haydarpaşa Numune SUAM,SBÜ, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ Rinoplasti operasyonunu takiben ductus torasicus rüptürü gelişen ve bunun nedeni olarak subklavian ven trombozu tesbit edilen bir olgu sunulmuştur. OLGU 36 yaşında kadın hasta ASA:II olarak rinoplasti operasyonuna alındı, sorunsuz olarak servise nakledildi.Postoperatif 5.saatte sol supraclaviculer böldege şişlik nedeniyle tarafımıza danışıldı.Anestezisinin ve uyanmasının problemsiz geçtiği,herhangi bir kateterizasyon uygulanmadığı, serviste bulantı ile birlikte şiddetli olmayan öğürme yaşadığı belirlendi. Boyun ultrasonografisinde hafif ödem dışında bulgu yoktu.Boyun bt’sinde boyun ve mediastende doku ödemi-inflamasyon ve özafagus proksimalinde şüpheli milimetrik serbest hava yorumu üzerine özafagus perforasyonu ve mediasiniti dışlama amaçlı özafagografi çekildi.Kontrast kaçağı görülmedi.Labaratuar; crp, procalsitonin, WBC normal bulundu.Profilaktik antibiyoterapi başlandı. Ertesi sabah boyundaki şişliğin arttığı ve hafif kızarıklık geliştiği gözlendi.Yapılan toraks BT anjiografide venöz fazda sol subclavian vende lümende segmenter incelme saptandı.Doppler ultrasonda lümende daralma gözlendi.Kontrol BTde solda belirgin olmak üzere bilateral plevral efüzyon tespit edildi.Torasentez yapıldı.Kültür ve biyokimya incelemeleri için gönderildi.Plevral mayii kolesterol/trigliserit:<1(nonşiloz>1), trigliserid:389 mg/dl (<110mg/dl) şiloz mayi ile uyumlu saptandı.(1)Sıvının artması üzerine drenaj kateteri takılarak 1000 ml sarı-berrak olmayan sıvı boşaltıldı.Hastaya antikoagülan tedavi,total parenteral nutrisyon ve somatostatin tedavisi başlandı.Anamnez derinleştirildiğinde operasyondan 3-4 gün önce taşındığı ve yük kaldırdığı, üst ekstremiteyi zorlayıcı hareketlerde bulunduğu öğrenildi.Yapılan multidisipliner konsültasyonlar sonucunda tablo, Page Schroetter sendromu(Eforla gelişen aksiller-subklavian ven trombozu), ductus torasicus ‘ta basınç artışı, başlamış olan şilöz sızıntı, post operatif dönemde öğürme ve öksürük gibi intratorasik basıncı arttıran manevralarla ductus torasicusun bütünlüğün bozulması,dokuda inflamasyon görüntüsüyle şilotoraksa neden olması şeklinde yorumlandı. Takiplerinde şişlik ve ödemde gerileme, efüzyonda azalma,ilgili venöz segmentte rekanalizasyon görüldü.Oral rejim açıldı. Göğüs cerrahisi kliniğinde 3 gün takibin ardından hasta taburcu edildi. TARTIŞMA Yetişkinlerde şilotoraksın nedeni sıklıkla travma(%50) ve malignite(%30) olmakla birlikte literatürde subclavian ven trombozuna bağlı veya spontan rüptür şeklinde, genellikle bir kateterizasyonu takiben bildirilen birkaç vaka vardır(2,3) Olgumuzda başlatıcı faktörün, Page Schroetter sendromu(4) olduğu, ancak araya giren postoperatif bulantı-öğürme refleksinin tabloyu ilginç olarak açığa çıkardığı düşünülmüştür.  Yazdır        Kabul Yazısı