Bildiri Özetleri

P-051
Şiddetli Pulmoner Hipertansiyonu Olan Gebede Sezaryen Anestezisi

Rezan Şerefoğlu1, Ayça Taş Tuna2, Aslı Kal Kaymaz3

1Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Sakarya
3Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Sakarya


GİRİŞ: Gebelikte pulmoner hipertansiyon (PH) yüksek morbidite ve mortalite riski ile ilişkilidir. PH'nin tedavisindeki gelişmelerle maternal mortalitenin azaldığına dair bilgiler olmasına rağmen hala PH'li kadınlarda gebelik kontrendike kabul edilmektedir. Bu sunumda, şiddetli PH ve preeklampsi tanısı alan ve operasyondan 2 saat önce antikoagülan uygulanmış olan gebede acil sezaryen için uyguladığımız anestezi yaklaşımımızı sunmayı amaçladık. Olgu Takdimi: Yirmi dört yaşında, 31 haftalık gebe hastanın dispne şikayetiyle acil servise başvurduğunda yapılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %60, hafif mitral yetmezlik ve ortalama pulmoner arter basıncının (OPAB) 60 mmHg olması nedeniyle Kadın Doğum Kliniği tarafından yatırılarak takibe alındı. Göğüs hastalıklarınca pulmoner emboli şüphesiyle enoksaparin sodyum 2X0,8 mL başlandı. Takiplerinde dispnesi gerilemeyen hastanın kan basıncı (KB) ölçümlerinin 180/110 mm Hg’nin üzerinde seyretmesi üzerine acil sezaryen ile gebeliğin sonlandırılması planlandı. Operasyondan 2 saat önce antikoagülan uygulanmış olması nedeniyle hastaya genel anestezi planlandı. Hastaya 3 derivasyonlu EKG, puls oksimetre (SpO2), invaziv arteryel KB, invaziv kardiyak output (CO) ve atım hacmi değişikliği (SVV) monitorizasyonu yapıldı. Preoperatif KB: 190/113 mm Hg, SpO2: %97, kalp atım hızı:103 atım/dk, CO:9,6 L/dk, SVV:%9 idi. Anestezi indüksiyonunda propofol (2mg/kg), rokuronyum (0,5 mg/kg) ile entübasyon gerçekleştirildi. Anestezi idamesinde umbilikal kord klepleninceye kadar %40-60 O2-hava karışımı içinde sevofluran%1 (0,75 MAK), sonrasında %2-3 (1 MAK) ve analjezik olarak remifentanil infüzyonu uygulandı. Hastaya sıvı kısıtlaması yapılarak operasyon süresince 500 mL izotonik infüzyonu yapıldı. Toplam 45 dakika süren operasyon boyunca hastanın hemodinamisi stabil seyretti. Postoperatif analjezi için parasetamol ve deksketoprofen uygulandı ve hasta sorunsuz şekilde sugammadeks (4 mg/kg) ile ekstübe edilerek yoğun bakıma alındı. Postoperatif OPAB: 20 mmHg olan hasta postoperatif 1. günde servise alındı ve 3. gün kardiyoloji poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. TARTIŞMA: Pulmoner hipertansiyonu olan gebelerde elektif cerrahide genel anesteziden kaçınılması ve rejyonal anestezi uygulanması önerilmektedir. Rejyonal anestezi uygulanamayacak acil durumlarda ileri düzey hemodinamik monitörizasyon uygulanarak daha güvenli bir anestezi yönetimi sağlanabilir.  Yazdır        Kabul Yazısı