Bildiri Özetleri

P-333
Taze Donmuş Plazma Transfüzyonu Sonrası Akciğer Hasarı: Olgu Sunumu

Gözde Gürsoy Çi·rki·noğlu, İsmet Dağteki·n, Sibel Büyükçoban, Semih Küçükgüçlü, Sevda Özkardeşler

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İZMİR

Giriş Taze donmuş plazma transfüzyonu sonrası akciğer hasarı, ciddi oranda morbidite ve mortalite nedenidir. Vaka Sunumu Memede kitle nedeniyle biyopsi planlanan 67 yaşındaki (85kg) kadın hastanın anamnezinde astım, pulmoner hipertansiyon, hipotiroidi, hepatosplenomegali ve idiyopatik karaciğer sirozu mevcuttu. Fizik muayenesinde batında minimal asit, solunum seslerinde kabalaşma ve yaygın ronküsler saptandı. PLT: 58bin, aPTT:45, PT:20, INR:1,84 idi. Preoperatif dönemde gastroenterolojiye konsülte edilip endoskopi de uygulanan hasta 3 ay sonrası operasyon sabahı hospitalize edildi. Göğüs hastalıklarının aynı sabah muayenesinde her iki akciğerde hafif ronküsler dışında ek solunum bulgusu yoktu.Göğüs hastalıklarının sorun bildirmemesi sonucunda cerrahi tarafından INR:2,4 olduğu için bir saatte 2 IU TDP transfüze edilerek operasyona indirildi. Göğüs hastalıkları muayenesinde her iki akciğerde hafif ronküsler dışında ek solunum bulgusu yoktu. Preoperatif bekleme odasına gelen hastada ciddi solunum sıkıntısı, oskültasyonda yaygın ronküsler saptandı. Oksijen desteğine alındı ( pH:7,44, pCO2:31,7 mmHg, pO2:86,1 mmHg). Difenhidramin 50 mg, ranitidin 50 mg metilprednizolon 1 mg/kg iv uygulandı. İzlemin 5. dakikasında pembe köpüklü sekresyon çıkardığı gözlenen ve hipotansif olan hastanın oskültasyonunda ronküslere ek olarak yaygın raller saptandı. Olgu yoğun bakıma devredildi, 100 mg furosemid İV, Noninvaziv mekanik ventilasyon (NİV) uygulandı. PAAC grafisinde bilateral yaygın dansite artışı gözlendi (BNP değeri olağan, kardiyak yetmezlik bulguları yok). Aralıklı NİV uygulanan olgu 24 saat sonra sorunsuz olarak servise devredildi. Operasyon kararından da onkoloji tarafından vazgeçildi. Tartışma Transfüzyon sonrası ilk 6 saatte, akut başlaması, hipoksi ile seyretmesi, PA akciğer grafisinde bilateral infiltrasyonlar bulunması, kardiyak yüklenme olmaması ve akut akciğer hasarını düşündürecek başka risk faktörü olmaması nedeni ile olgumuz transfüzyon ilişkili akciğer hasarı (TRALI) olarak değerlendirildi. Kan ve kan ürünü transfüzyon kararı dikkatli verilmeli, gereksiz transfüzyondan kaçınılmalı, hastalar yakından ve monitorize edilerek izlenmeli, ayrıca operasyon kararları çok iyi düşünülerek verilmelidir.  Yazdır        Kabul Yazısı