HASTA GÜVENLİĞİ

19. Güvenli Anestezi Uygulaması İçin Uluslararası StandartlarGüvenli Anestezi Uygulaması İçin Uluslararası Standartlar 2010
 
Alan F. Merry, Jeffrey B. Cooper, Olaitan Soyannwo, Iain H. Wilson, John H. Eichhorn
Can J Anaesth. 2010; 57(11): 1027–1034.

 
Bu standartlar tüm dünyadaki anestezi uzmanları için tavsiye edilmektedir ve anestezi uzmanlarına, profesyonel derneklere, hastanelere, yönetimlere güvenli ve kaliteli anestezi uygulamaları için rehberlik ve yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Bu standartlar, 13 Haziran 1992'de Dünya Anestezist Dernekleri Federasyonu tarafından kabul edilmiş ve 5 Mart 2008 ve 19 Mart 2010'da revize edilerek onaylanmıştır.
Bazı anestezi servisleri, grupları ve bölümleri için bu standartlar gelecekteki bir hedefi temsil ederken, diğerleri için zaten uygulanmış ve zorunlu olarak kabul edilmiştir.
Ancak bazı yerlerde kaynak ve organizasyon güçlüğüne bağlı olarak zorunlu olarak kabul edilen standartların bile karşılanmadığı görülmektedir. Bu gibi yerlerde anestezi sağlanması acil hayat ve uzuv kurtarıcı işlemlerle sınırlandırılmalı, sağlık hizmetleri standartların iyileştirilmesi için sağlık yönetimleri her çabayı harcamalıdır.
Anestezi bakımının, elektif cerrahi prosedürler için zorunlu olduğu belirtilen standartlardan daha düşük standartlarda sağlanması, güvenli anestezi uygulaması olarak kabul edilemez. En önemli standartlar bireysel anestezi uzmanları ile ilgilidir. Güvenli anestezi uygulamasında monitorizasyon cihazları insan duyu ve kinik becerilerinin yerini almak yerine onları desteklemek için kullanılmalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü'nce cerrahi prosedürler için tüm anestezi bakımlarında beklenebilecek asgari standartlar ‘‘YÜKSEK ÖNERİ’’li olup bunlar zorunlu standartlar olarak kabul edilir. Kalın tipte belirtilen bu YÜKSEK ÖNERİ’ li standartlar, hastada herhangi bir elektif prosedür boyunca, preop değerlendirmeden iyileşmeye kadar geçerlidir (ancak, acil bir durumda hayat kurtarıcı önlemlerin her zaman öncelikli olduğu kabul edilir). WFSA'nın kararında, kaynakların son derece sınırlı olduğu yerlerdeki prosedürler için (zorunlu ve/veya acil durumlar hariç) anestezi minimum standartları bunlardır. Bu standartların yeterli kaynakları olan ortamlarda ideal ve hatta kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez. Bu YÜKSEK ÖNERİ’ler (Zorunlu fonksiyonel eşdeğer standartlar) ve (tesis, ekipman ve ilaçlar ile ilgili) '' Seviye 1 '' veya '' temel '' altyapı için, genel veya bölgesel anesteziklerin uygulandığı herhangi bir ortam ile ilgili olup sadece lokal anestezi içeren yüzeysel prosedürlerin gerçekleştirildiği bir ortam için geçerli değildir. Anestezi standartlarının ek unsurları, kaynak, organizasyon ve eğitim izni olarak uygulanmalı ve bu paradigma elde edilmelidir:
 

 

 

Anestezi standartları  (kabul sırasına göre)

 

Seviye

Altyapı

YÜKSEK ÖNERİ

Seviye 1

Temel

YÜKSEK ÖNERİ+ÖNERİ

Seviye 2

Orta düzey

YÜKSEK ÖNERİ+ÖNERİ+Tavsiye

Seviye 3

Optimal

 

Uygulama standartlarının tesis / altyapı seviyelerine entegrasyonunun ayrıntılı bir taslağı için Tablo 1'e bakınız.

Hedef, her zaman her durumda, mümkün olan en yüksek standartlara göre, özellikle de gerçekleştirilebiliyorsa öngörülenleri aşmaktır. Bazı ortamlardaki imkansızlıklara rağmen, ‘temel’  seviyelerde  ÖNERİ  standartların unsurlarını uygulamak ve aynı şekilde‘ ‘orta’ seviyelerde ‘Tavsiye’  Standartların öğelerini uygulamak mümkün olabilir. Hedef, her zaman, güvenli anestezi uygulama standartlarını karşılayan ve bir üst aşamaya taşımayı hedefleyen en  iyi bakımdır. Uygulama ve teknoloji geliştikçe bu standartların ve seviye / altyapı özelliklerinin gözden geçirilmesi beklenmektedir.

 

Güvenli Anestezi Uygulaması İçin Uluslararası Standartlar 2010

 

Genel Standartlar

 

1.       Profesyonel durum

 

Anestezi hizmetleri, uygun kaynakları gerektiren temel sağlık hizmetlerinin hayati bir bileşenidir. WFSA anesteziyi tıbbi bir uygulama olarak görmektedir. Tıbbi olarak eğitilmiş anestezistler, klinik ve idari otonomi içinde eğitilmeli ve akredite edilmelidir. Tıbbi olmayan personel tarafından anestezi sağlandığında, bu sağlayıcılar tıbbi olarak kalifiye anestezi uzmanları tarafından yönlendirilmeli ve denetlenmeli ve uygun şekilde eğitilmeli ve akredite edilmelidir.

 

2.       Profesyonel organizasyon

 

Anestezi uzmanları, uygulama standartları, eğitim denetimi ve sürekli mesleki eğitim / gelişim için uygun sertifikasyon ve akreditasyon ile bağımsız profesyonel uzmanlık alanı olarak anestezinin genel tanıtımı için yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde uygun organizasyonlar oluşturmalıdır. Bu organizasyonlar  bölge ve / veya ülke içinde ve uluslararası alanda uygun gruplarla bağlantılar kurmalıdır.

 

3.       Eğitim, sertifikasyon ve akreditasyon

 

Yeterli bilgi, uzmanlık ve uygulama standardının sağlandığından ve sürdürüldüğünden emin olmak için zaman, imkan ve mali destek sağlanmalıdır. Eğitim için resmi sertifikasyon ve akreditasyon  ‘ÖNERİ’lmektedir.

 

4.       Kayıt ve istatistikler

 

Her bir anestezinin ve hastanın tıbbi kaydı ayrıntılarıyla  yapılmalı ve korunmalıdır. Bu, ameliyat öncesi değerlendirme ve ameliyat sonrası dönemin ayrıntılarını içermelidir. Bireylerin, departmanların, bölgesel ve ulusal grupların, anestezi bakımının güvenliği, etkinliği ve uygunluğunu arttırmak için kümülatif veri toplamaları ‘ÖNERİ’ lmektedir.

 

 

5.        Değerlendirme ve olay raporlaması

 

Anestezi uygulamasının sürekli gözden geçirilmesini sağlayan kurumsal, bölgesel ve / veya ulusal mekanizmalar oluşturulmalıdır. Disiplinli profesyonel meslek mensupları ile uygun konuların ve vakaların düzenli olarak tartışılması gerekmektedir. Bireysel ve toplu uygulamadaki eksikliklerin tanımlanmasını ve düzeltilmesini sağlamak için protokoller geliştirilmelidir. Vaka analizi ve çözüm önerileri ile ulusal bir olay raporlama sistemi ‘ÖNERİ’lmektedir.

 

6.       İşyükü

 

Yeterli sayıda eğitimli anestezi uzmanı bulunmalıdır, böylece aşırı yorgunluk veya fiziksel talepler olmaksızın yüksek standartta uygulama  yapılabilir. Eğitim, öğretim,  mesleki gelişim, yönetim ve araştırma için zaman ayrılmalıdır.

  

7.       Personel

 

Bir anestezist tüm anestezi (genel, rejyonal veya sedasyon) sırasında mevcut olmalı ve hastanın anestezi sonrası derlenme ünitesine nakledilmesinden ve uygun bir şekilde devrinden sorumlu olmalıdır. Derlenme süresi boyunca hastanın genel sorumluluğunu anestezi uzmanında olmalı ve bu süreç boyunca gerektiğinde konsulte etmek için hazır bulunmalıdır. Bakım sorumluluğu bir anestezi uzmanından diğerine geçecekse hastanın geçmişi, tıbbi durumu, anestezi durumu ve planı hakkında tüm bilgilerin iletilmesi gereken bir  ‘devir protokolü’  izlenmelidir.

Anestezi uzmanı, anestezi öncesinde, sırasında veya sonrasında, doğrudan bakıma ilişkin, sorumluluk verilen yardımcı personelin hem uygun nitelikte olmasını hem de anestezi ve hastayla ilgili iletişime uygun olmasını  sağlamalıdır. Bu standardın elde edilememesi ve cerrahın veya yardımcı sağlık personelinin anestezi için sorumluluk almasının mümkün olmadığı durumlarda, bu düzenlemeler uygun şekilde eğitilmiş bir anestezist tarafından gözden geçirilmeli ve denetlenmelidir.

 

8.       Tesis, ekipman ve ilaçlar

 

Anestezi verilen ve derlenme sağlanan  ameliyathane dışı ortamlar, günübirlik  merkezler, görüntüleme merkezleri ve ofislerde,  yeterli ve uygun kalitede ekipman ve tesisler mevcut olmalıdır. Hizmet içi eğitim ile anestezi personelinin belirli bir ekipmanı doğru ve güvenli bir şekilde kullanma yeteneğinin doğrulanması gerekir. Bu sürecin dokümantasyonu olarak resmi belgelendirme ‘Tavsiye’ edilmektedir. Üç düzeyde alt yapı elemanlarının ve malzemelerin bir listesi ve mümkün olduğunda eklemelerin yapılması gerekenler ile ilgili öneriler Tablo 1'de sunulmuştur. Anestezi ekipmanı, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Her seviyede uygun anestezi  ve resüsitasyon için ilaç ve adjuvanlar hazır olmalıdır.

 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü 2009 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi

 

2009 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (http://www.who.int/hizmetleri / information_centre / documents / tr / index.html) 3 aşamada kanıt temelli hayati kontrollerden oluşmaktadır: anestezi başlamadan önce, ameliyat başlamadan önce ve cerrahi sonunda. Anestezi bakımında (eğer uygunsa lokal olarak değiştirilmiş) kontrol listesi kullanımı YÜKSEK ÖNERİ şeklindendir.

 

Peri-anestezi bakım ve izleme standartları

 

Anestezi uygulaması sırasında  hastanın takibi de dahil olmak üzere, peri-anestetik bakımın ilk ve en önemli bileşeni, anestezi sırasında sürekli bir  anestezistin varlığıdır. Monitorizasyon önemli olmakla birlikte klinik izlem çok daha önemlidir çünkü hasta kliniğinde gelişebilen hızlı bozulmayı iyi eğitimli bir anestezist kadar erken tespit edemeyebilir. Acil bir durumda, acil durumun anestezi altındaki hastanın durumu ile karşılaştırılması ve geçici olarak anestezi  uzmanı yokken  anestezi için sorumlu olacak kişinin seçimine karar verilmelidir

 

                  I.         Anestezi öncesi bakım

 

Hasta anestezi uygulamasından önce bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmeli uygun bir anestezi planı hazırlanmalıdır. Anestezi uzmanı, anestezi başlatılmadan önce gerekli tüm ekipmanın mevcut olduğundan ve doğru çalıştığından emin olmalıdır. Anestezi uzmanı, yardım gerektiğinde yetkin ve gerekli talimatları bilen bir yardımcının bulunmasını temin etmelidir. Bu konuda protokoller ve kontrol listeleri geliştirilmesi ‘ÖNERİ’lmektedir

 

               II.         Anestezi öncesi kontroller

 

A.      Anestezi hizmetleri, tesis, ekipman ve sarf malzemeleri sağlayan her sağlık kurumunda uygun bir “ön liste kontrolü” her bir ameliyat listesinden önce uygulanmalıdır.

B.      Dünya Sağlık Örgütü Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin ilgili bileşenleri yapılmalıdır.

C.      Uygun bir ‘‘ ön-hasta kontrolü ’’ (Anestezi öncesi kontrol listesinde sunulduğu gibi) anestezi öncesi ve anestezi hizmeti veren her sağlık birimine yapılmalıdır.

 

             III.         Anestezi monitorizasyonu

 

A.       Oksijenasyon

 

·         Oksijen kaynağı

Genel anestezi uygulanan tüm hastalar için ilave oksijen ‘YÜKSEK ÖNERİ’dir. Anestezi uygulaması boyunca inspire edilen oksijen konsantrasyonu izlemi ve düşük oksijen alarm sistemi ‘ÖNERİ’lmektedir. Oksijen arızası alarmı ve hipoksik gaz karışımının uygulanmasına karşı koruma sağlayan bir cihaz ‘ÖNERİ’lmektedir. Gaz kaynaklarının yanlış bağlanmasını önlemek için kilitli sistemler (tank boyları, hortum bağlantıları, vb.) kullanılmalıdır.

 

·         Hastanın oksijenlenmesi

Doku oksijenasyonu sürekli olarak izlenmelidir. Görsel muayene için hasta  yeterli ışığa maruz kalmalı ve aydınlatılmalıdır.  Pulse oksimetre sürekli kullanımı YÜKSEK ÖNERİ niteliğindedir.

 

B.      Havayolu ve ventilasyon

 

Hava yolu ve ventilasyonun yeterliliği, mümkün olan her durumda en azından gözlem ve oskültasyon ile sürekli izlenmelidir. Solunum devresinin kullanıldığı yerlerde rezevuar  torbası gözlenmelidir. Prekordial, pretrakeal veya özofageal stetoskop ile sürekli izleme,  endotrakeal tüpün yerinin ve  ventilasyonun yeterliliğinin doğrulanması karbondioksit konsantrasyonu ve dalga formu (kapnografi) ile sürekli ölçümü ve görüntülenmesi ÖNERİ’lmektedir. Mekanik ventilasyon süresince bağlantı ayrılma alarmı kullanılmalıdır. İnspiratuar ve / veya ekspiratuar  hacimlerin ve volatil ajanların  yoğunluğunun sürekli ölçümü ‘Tavsiye’ edilmektedir.

 

C.      Dolaşım

 

·         Kalp hızı ve ritim

Dolaşım sürekli olarak izlenmelidir. Kalp seslerinin oskültasyonu ve/veya  nabız palpasyonu gösterimi sürekli olmalıdır.  Pulse oksimetri ile kalp atışının sürekli izlenmesi ve görüntülenmesi ‘YÜKSEK ÖNERİ, elektrokardiyografi ve defibrilatörün bulunması ‘ÖNERİ’dir.

 

·         Doku perfüzyonu

Doku perfüzyonunun yeterliliği sürekli klinik muayene ile izlenmelidir. Nabız oksimetresi ile sürekli izlem YÜKSEK ÖNERİ, kapnograf  ile izleme ‘ÖNERİ’dir.

 

·         Kan basıncı

Arteriyel kan basıncı uygun aralıklarla belirlenmelidir (genellikle 5 dakikada bir ve klinik olarak endike ise daha sık). Otomatik invaziv olmayan kan basıncı ölçümleri anestezide birçok avantaja sahiptir, ancak  arteriyel basıncın invaziv olarak ölçülmesi  uygun durumlarda ‘ÖNERİ’lmektedir.

 

D.      Vücut Isısı

 

Vücut ısının ölçülmesi için uygun yol bulunmalı ve klinik olarak endike olduğunda (örneğin uzun süreli veya kompleks vakalar ile küçük çocuklar) sık aralıklarla kullanılmalıdır. Değişiklik beklenen, amaçlanan veya şüphe edilen hastalarda mümkünse  elektronik olarak  sürekli ısı ölçümü ‘ÖNERİ’lmektedir.

 

E.      Nöromusküler fonksiyon

 

Nöromüsküler bloke edici ilaçlar verildiğinde, periferik sinir stimülatörünün kullanımı ‘ÖNERİ’lmektedir.

 

F.       Anestezi derinliği

 

Anestezi derinliği (bilinç düzeyi) düzenli olarak klinik gözlemle değerlendirilmelidir. İnspire edilen ve ekspire edilen anestezik gaz konsantrasyonlarının sürekli ölçümü ‘Tavsiye’ edilmektedir. Özellikle genel anestezi altında yüksek farkındalık riski olan olgularda tartışmalı ve rutinde önerilmese de bilinç ölçmeyi amaçlayan bir elektronik cihazın uygulanması düşünülmelidir.

 

G.      Sesli sinyaller ve alarmlar

 

Kullanılabilir sesli sinyal ve alarmlar (ayarlanmış sınır değerleri ile) her zaman aktif hale getirilmeli ve ameliyathanede duyulacak kadar yüksek olmalıdır.

 

             IV.         Anestezi sonrası bakım

 

A.      Tesis ve personel

 

Anesteziye bağlı santral sinir sistemi ve / veya koruyucu refleks kaybı olan tüm hastalar, anestezi sonrası güvenli bir şekilde derlenme sağlanana kadar (belirlenen şekil ve izleme ile), özel olarak belirlenmiş bir derlenme ünitesinde izlenmelidir. (Özel nitelikli personel, sorumluluk ve devri için Genel Standartlar, Bölüm 7'ye bakınız.)

 

B.      Monitorizasyon

 

Tüm hastalar, klinik durum, vital bulguları, bilinç, oksijenizasyon ve ventilasyon  durumunlarına uygun bir şekilde monitorize edilmeli ve izlenmelidir. Yukarıda anlatılan intraanestezik hasta bakımına benzer kantitatif yöntemlerle klinik izlem ‘ÖNERİ’lmektedir. Özellikle puls oksimeri bilinç geri dönünceye  kadar (hastaya anestezi verilmeye devam edilmeyecekse) YÜKSEK ÖNERİ niteliğindedir.

 

C.      Ağrı kontrolü

Tüm hastalar, uygun uygun ilaç ve modaliteler kullanılarak postoperatif ağrının önlenmesi ve hafifletilmesi için çaba gösterilme hakkına sahiptir ve YÜKSEK ÖNERİ’ niteliğindir. Genellikle, ilgili anestezi uzmanı bunun sorumluluğu üstlenir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Sağlık Bakım Tesisinde Altyapı, Malzeme ve Anestezi Standartlarına Yönelik Kılavuz

Seviye 1 Küçük hastane / sağlık merkezleri

(En azından YÜKSEK ÖNERİ’li anestezi  standartları karşılanmalıdır)

Seviye 2 İlçe / İl hastaneleri

(YÜKSEK ÖNERİ VE ÖNERİ’li anestezi  standartları karşılanmalıdır)

Seviye 3 Sevk hastanesi

(YÜKSEK ÖNERİ-ÖNERİ ve Tavsiye edilen standartları karşılamalıdır.

Az sayıdaki yatağı olan (dezavantajlı bir bölgede kentsel konum) kırsal hastane veya sağlık merkezi; “küçük” prosedürler için düşük donanımlı ameliyathane(A)

 

Acil travma ve obstetrik vakaların% 90-95'inin tedavisi (sezaryen hariç)

 

Uzamış doğum veya barsak obstruksiyonu gibi vakaların bir üst seviyeye gönderilme merkezi

 

 

Majör ve minör ameliyathanelerle donatılmış İlçe veya il hastanesi (100–300 yatak)

Major yaşamı tehdit eden koşulların % 95-99'unun kısa süreli tedavisi

Temel yoğun bakım tesisleri ile 300-1000 ya da daha fazla yataklı bir sevk hastanesi. Tedavi hedefleri Seviye 2'deki ile aynıdır: OR ve YBÜ'de Ventilasyon

Uzamış endotrakeal entübasyon 
Göğüs travma bakımı 
Hemodinamik ve inotropik tedavi 
Kompleks nörolojik ve kardiyak cerrahi 
Temel YBÜ hasta yönetimi ve çoklu organ yetmezliği dışındaki hastalarda 1 haftaya kadar izlem

 Hemodiyaliz 
Uzun süreli solunum yetmezliği 
Metabolik bakım veya izleme

 

 

 

 

Temel Prosedürler

 

 

 

 

Temel Prosedürler

 

 

 

 

Temel Prosedürler

Normal doğum
Uterin tahliye 
Sünnet 
Hidrosel insizyon ve drenajı 
Yara sütürü 
Basınçlı pansuman ile hemoraji kontrolü 
Debridman ve yaraların pansumanı 
Kırık redüksiyonu
Açık ve kapalı kırıkların temizlenmesi veya stabilizasyonu 
Göğüs drenajı (muhtemelen) Abse drenajı

1. Seviyeye ek olarak: Sezaryen 
Laparotomi (barsak obstruksiyonu dışı) 
Amputasyon 
Fıtık onarımı 
Tüp ligasyonu 
Kapalı kırık tedavisi ve Paris alçı uygulaması 
Akut açık ortopedik cerrahi (kırıkların internal fiksasyonu) 
Katarakt ekstraksiyonu dahil göz operasyonları
Yabancı cisimlerin çıkarılması (hava yolunda) 
Göğüs ve kafa travmalı sevk edilecek hastalar için acil ventilasyon ve havayolu yönetimi

2. Seviyeye ek olarak:

Yüz ve intrakraniyal cerrahi 
Bağırsak cerrahisi 
Pediatrik ve yenidoğan cerrahisi 
Göğüs Cerrahisi 
Büyük göz ameliyatı 
Başlıca jinekolojik cerrahi (veziko-vajinal onarım)

 

 

Personel

 

 

Personel

 

 

Personel

Paramedikal personel / anestezi teknisyeni 
Hemşire-ebe

Bir veya daha fazla eğitimli anestezist
Sağlık memurları Hemşireler, ebeler 
Konsultan uzman veya yerleşik cerrah ve / veya doğum uzmanı / jinekolog

Anestezi ve cerrahide görevli uzmanlar

İlaçlar

İlaçlar

İlaçlar

Ketamin 50 mg / ml Lidokain% 1 veya% 2 
Diazepam 5 mg / ml, 2 ml veya midazolam 1 mg / ml, 5 ml 
Pethidine 50 mg / ml, 2 ml 
Morfin 10 mg / ml, 1 ml 
Epinefrin (Adrenalin) 1 mg 
Atropin 0.6 mg / ml 
Vaporizatör mevcutsa uygun inhalasyon anesteziği

1. Seviyeye ek olarak:

Tiyopental 500 mg / 1 g toz veya propofol. 
Suxamethonium bromür 500 mg toz 
Panküronyum 
Neostigmin 2.5 mg
Eter, halotan veya diğer inhalasyon anestetikleri 
Lidokain% 5 heavy spinal, 2 ml 
Bupivakain% 0,5 heavy veya plain, 4 ml 
Hydralazine 20 mg

2. Seviyeye ek olarak: 
Propofol 
Nitröz oksit
Çeşitli modern nöromüsküler bloke edici ajanlar 
Çeşitli modern inhalasyon anestezikleri 
Çeşitli inotropik ajanlar 
Çeşitli intravenöz antiaritmik ajanlar 
İnfüzyon için nitrogliserin 
Kalsiyum klorür% 10, 10 im

 

Furosemide 20 mg Dekstroz% 50 20 ml Aminofilin 250 mg
Efedrin 30/50 mg ampuller 
Hidrokortizon 
(?) Nitröz oksit

İnfüzyon için potasyum klorür% 20, 10 ml enjeksiyon

Ekipman: Ana gider

Ekipman: Ana gider

Ekipman: Ana gider

Yetişkin ve pediatrik kendi kendine şisen balon ve maske
Ayaklı aspirasyon 
Stetoskop, tansiyon aleti, termometre 
Nabız oksimetresi 
Oksijen konsantratörü veya oksijen tankı

Buhar (hortumlu)

Tüm anestezi, resüsitasyon ve hava yolu yönetim sistemleri: Güvenilir oksijen kaynakları 
Buharlaştırıcı (lar) 
Hortumlar ve valfler 
Akciğeri şişirmek için körük veya torba 
Yüz maskeleri (00–5) 
Çalışma alanı ve depolama 
Pediatrik anestezi sistemi 
Oksijen kaynağı hatası alarmı; oksijen analizörü

Seviyeye ek olarak (belirtildiği durumlar hariç, ameliyathane veya yoğun bakım yatağı başına): 
EKG (elektrokardiyograf) monitörü * 
Anestezi ventilatör, manuel kontrollü güvenilir elektrik güç kaynağı 
İnfüzyon pompaları (yatak başına 2) 
IV infüzyon için basınç torbası 
Elektrikli veya pnömatik aspirasyon 
Oksijen analizörü *

Laringoskop, buji

Yetişkin ve pediatrik resüsitasyon setleri 
Pulse oksimetre, yetişkin ve pediatrik yedek problar, * 
Kapnograf * 
Defibrilatör (her masa ve  ICU başına bir adet) * 
EKG (elektrokardiyograf) monitörü * 
Laringoskop, Macintosh 1-3 (4) 
Oksijen yoğunlaştırıcı [silindir] 
Aspiratör

IV basınç infusor çantası 
Yetişkin ve pediatrik resüsitasyon setleri 
Magill forseps (yetişkin ve çocuk), entübasyon stilesi ve / veya buji 
Omurga iğneleri 25G 
Sinir stimulatörü 
Otomatik non-invazif kan basıncı monitörü

Termometre [sıcaklık probu *] 
Elektrikli ısıtma battaniyesi 
Elektrikli hava ısıtıcı 
Bebek küvezi 
Laringeal maske airway 2, 3, 4 (masa başına 3 takım) 
Entubasyon bujileri, yetişkin ve çocuk (masa başına 1 set) 
Anestetik ajan (gaz ve buhar) analizörü 
Anestezi derinliği monitörleri, farkındalık riski yüksek olan olgular için giderek daha fazla tavsiye edilmektedir, ancak birçok ülkede standart değildir.

Ekipman: Tek kullanımlık

Ekipman: Tek kullanımlık

Ekipman: Tek kullanımlık

Muayene eldivenleri 
IV infüzyon / ilaç enjeksiyon ekipmanları

EKG elektrotları 
IV sıvılar (normal salin, Ringer laktat ve dekstroz% 5)

2. Seviyeye ek olarak: 
Ventilatör devreleri

Aspirasyon  kateteri 16 FG

Pediatrik setler

Yankauer suckers

Havayolu ve trakeal tüpler dahil olmak üzere hava yolu destek ekipmanı

Aspirasyon kateteri 16 FG 
Steril eldivenler 6–8

IV infüzyon pompa setleri 
Tek kullanımlık aspirasyon malzemeleri

Ağız ve burun solunum yolları

Nazogastrik sondalar 10–16 FG 
Oral airway boyutları 000–4 
Trakeal tüpler 3–8,5 mm 
Spinal iğneler 22 G ve 25G 
Piller

Kapnografi için tek kullanımlık malzemeler: 

Oksijen analizörü
Örnekleme hatları 
Su tuzakları 
Konektörler 
Filtreler

* Bu modalitelerin tek bir ünitede birleştirmesi tercih edilir.

Not: ilaç konsantrasyonları ve miktarları sadece belirticidir. Tüm ekipman hastaların yaşı ve büyüklüğü için uygun olmalıdır.

 

 


19. Güvenli Anestezi Uygulaması İçin Uluslararası Standartlar


19. Güvenli Anestezi Uygulaması İçin Uluslararası Standartlar 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.