SÖZ BİZDE OTURUMLARI

12. Off-pump Çoklu Koroner Arter By-pass Cerrahisinde Derin Hipotansiyon ve NIRS


Aytekin ÜNLÜKAPLAN Koç Üniversitesi Hastanesi- İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

GİRİŞ
Çalışan kalpte koroner arter revaskülarizasyonu veya off-pump koroner arter by-pass greftleme (OPKABG) cerrahisi uygun hasta gruplarında, kalp akciğer makinesinin olumsuz fizyolojik etkilerinden kaçınılması nedeniyle konvansiyonel kalp cerrahisine oranla daha hızlı ve sorunsuz bir derlenmeyi sağlar.Bu tekniğin uygulanabilmesi adına derin hipotansiyon ve bradikardi anestezi yönetiminin temelini oluşturur. Halihazırda riskli olan bu cerrahinin anestezisi de yakın monitörizasyon ve takip gerektirir. NIRS (Near-infrared spektroskopi) beyin perfüzyonu takibi adına son yıllarda sıklıkla kullanılan ve güvenilir olan bir yöntemdir.

TARTIŞMA
OPKABG uygulanan hastalarda anestezi tekniği, hemodinamik stabilitenin korunmasının yanısıra, fast-track kardiyak anestezi yaklaşımı ile uyumlu olarak, hızlı postoperatif derlenme ve en kısa mekanik ventilasyon süresini hedefleyecek şekilde belirlenmelidir. Fast-track kardiyak anestezi, cerrahinin tamamlanmasını takiben ilk 6 saat içerisinde ekstübasyon, erken ambulasyon, yoğun bakım ve hastane yatış sürelerinde kısalma ve maliyette azalmayı hedeflemektedir.
Kardiyak anesteziyolog, cerrahi manipülasyonlar ile indüklenen hemodinamik değişikliklikleri yakından takip ederek ve cerrahi ekip ile iletişim içerisinde olarak hastanın anestezi yönrtimini sağlamalıdır. Kan basıncındaki herhangi bir düşüş distal organ perfüzyonu ve doku oksijentasyonu hakkında endişelere sebep olmaktadır. Doku hipoksi riskinin değerlendirilmesi zordur. Derin hipotansiyon vital organların mikrosirkülatuar otoregülasyonunu baskılayarak ya da azaltarak doku hipoksisine yol açabilir. İnvaziv arter basınç monitörizasyonu, santral venöz basınç takibi ve mesane kateterizasyonu gibi özellikle hemodinami takibi için rutinleşen uygulamalar yanında beyin perfüzyonu da NIRS ile takip edilmektedir.
NIRS ile serebral dokunun oksijen arz-talep dengesi devamlı ve gerçek zamanlı olarak değerlendirilebilmektedir. Ölçümlerde, beyinde venöz, kapiller ve arteriyel kompartmanlarda bulunan kan volümünün sabit bir değer olduğu varsayılır. Başlangıçta alınan ölçümlerin zaman içindeki değişimleri perfüzyon hakkında bilgi verir.

SONUÇ
Şu anda hastanemizde sık olarak yaptığımız bu işlemin tecrübesine dayanarak derin hipotansiyon ve bradikardinin NIRS ile takibi sonucunda komplikasyonla karşılaşmadık. OPKABG cerrahisinde NIRS kullanımı derin hipotansiyonun takibinde korkulan komplikasyonları önceden tahmin edilmesine yardım eden, güvenle kullanılabilecek, non-invaziv monitörizasyon yöntemidir.


12. Off-pump Çoklu Koroner Arter By-pass Cerrahisinde Derin Hipotansiyon ve NIRS


12. Off-pump Çoklu Koroner Arter By-pass Cerrahisinde Derin Hipotansiyon ve NIRS 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.