SÖZ BİZDE OTURUMLARI

14. İlçe Hastanelerinde Tek Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Olmak: Mecburi Hizmet Sürecinin Değerlendirilmesi


Sürecinin Değerlendirilmesi Burhan DOST Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Adıyaman

GİRİŞ: Kırsal alanlardaki sağlık personeli sıkıntısı karmaşık ve küresel bir sorun olup, bu bölgelerde yaşayan dezavantajlı ve kırılgan nüfusa etkin sağlık hizmet sunumu ve sağlık personeline erişimin arttırılması için mecburi hizmet uygulaması önerilmektedir. Ülkemizde son haliyle mecburi hizmet, yani yasal ifadesiyle devlet hizmeti yükümlülüğü; “1987 yılında çıkan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 5371 sayılı Kanun ile eklenen hükümler uyarınca, 05.07.2005 tarihinden sonra mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğu”dur. Türkiye’de mecburi hizmet, hekimlerin kaygılarını ve stres düzeyini arttıran önemli etmenlerin başında gelmektedir.

TARTIŞMA: Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının sayılarının artması sonucu ameliyathane hizmetlerinin aksamaması için çoğu ilçe hastanelerine mecburi hizmet kadrosu açılmaktadır. Önceleri yardımcı sağlık personeli ile yürütülen bu hizmetlerin anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları ile yapılması sağlık hizmetleri açısından olumlu bir süreç olarak değerlendirilse de yeterli alt yapı ve donanım eksikliği, birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Branşında tek uzman hekim olmak, icap problemleri, döner sermaye kaygısı, ileri seviye yoğun bakım ünitelerinin olmaması, anestezi ve ameliyat ekibinin deneyim eksikliği, teknik problemler ve mecburi hizmet sonrası atama sorunları başlıca problemler arasındadır.

SONUÇ:Bu çalışmada ilçe hastanelerinde branşında tek çalışan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının mecburi hizmet sürecinin değerlendirilmektedir.


14. İlçe Hastanelerinde Tek Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Olmak: Mecburi Hizmet Sürecinin Değerlendirilmesi


14. İlçe Hastanelerinde Tek Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Olmak: Mecburi Hizmet Sürecinin Değerlendirilmesi 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.