SÖZ BİZDE OTURUMLARI

17. PERORAL ENDOSKOPİK MİYOTOMİ GİRİŞİMLERİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ


Rahşan Dilek Okyay Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Akalazya alt özofagus sfinkterinin yeterli gevşeyememesi sonucu ortaya çıkan peristaltizim bozukluğu ile karakterize, nadir görülen bir hastalıktır. Alt özofageal sfinkter boyunca basıncı azaltmak için önerilen adım laparoskopik olarak yapılabilir cerrahi miyotomidir. Peroral endoskopik miyotomi (POEM) ilk kez 2008 yılında Innoue ve arkadaşları tarafından akalazyanın tedavisinde cerrahiye alternatif bir yöntem olarak tanımlanmıştır. POEM uygulamasında ciddi yan etkiler nadirdir ve gelişirse çoğunlukla işlem sırasında yönetilebilmektedir. Minimal invaziv oluşu, ameliyat izinin olmaması, hastanede yatış süresinin kısa olması ve cerrahiye göre maliyetinin daha düşük olması gibi avantajları bulunmaktadır. POEM girişimlerinde önerilen anestezi yöntemi genel anestezidir ve endotrakeal entübasyon gerekmektedir. Akalazya hastaları aspirasyon riski ile karşı karşıyadır. Preoperatif değerlendirme esnasında akalazyası olan bazı hastalarda, solunum fonksiyonunun tekrarlayan aspirasyon ve aspirasyon pnömonisi sonucu azaldığı unutulmamalı, bu durumun akciğer grafisi ve gerekirse bilgisayarlı tomografi ile işlem öncesi değerlendirilmesi düşünülmelidir. POEM sırasında özefagusta hiçbir yemek sıvısı veya gıda maddesi bulunmadığından emin olmak zorunludur. Özellikle sigmoid tipte akalazyası olan hastalarda preoperatif birkaç gün süren açlık ve endoskopik temizlenme ile özefagus temizlenmelidir. Anestezistlerin aspirasyon riskine hazırlıklı olması beklenmektedir. Hızlı seri indüksiyon ve krikoid bası ile entübasyon önerilmektedir. POEM uygulaması sırasında bir takım komplikasyonlar gelişebilmektedir. Erken komplikasyonlar arasında mukozal hasar, özofagus perforasyonu, girişim gerektiren ciddi kanama, subkütanöz amfizem, pnömotoraks, pnömomediastinum, pnömoperitonium ve plevral efüzyon sayılabilir. Gelişebilecek komplikasyonlar kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Pnömoperitonium Verres iğnesiyle boşaltılabilmektedir. Ciddi plevral efüzyonlarda torakal drenaj gerekebilmektedir.
Postoperatif dönemde hastaların hafif ya da orta derecede ağrıları olabilmektedir. Hafif dozlarda opioid ajanlarla ağrı tedavi edilebilmektedir. Non opioid ajanlarda multimodal ağrı tedavisinin bir parçası olarak bu hasta grubunda kullanılmaktadır.

Sonuç: POEM uygulamaları cerrahi miyotomilere göre birçok alternatifi olsa da komplikasyonları olabilen bir işlemdir. Anestezi ekibinin gelişebilecek komplikasyonları bilip hazırlıklı olması ve cerrahi ekiple iletişim içinde olarak gelişecek komplikasyonların erken çözümü ile güvenli bir şekilde POEM uygulanması sağlanabilecektir.


17. PERORAL ENDOSKOPİK MİYOTOMİ GİRİŞİMLERİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ


17. PERORAL ENDOSKOPİK MİYOTOMİ GİRİŞİMLERİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ  

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.