SÖZ BİZDE OTURUMLARI

26. SPİNAL CERRAHİDE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE PLAN BLOKLARI


Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği Figen Öztürk

GİRİŞ
Spinal cerrahi hastaları, genellikle preoperatif dönemde kronik ağrıya sahip olup, postoperatif yaygın ve şiddetli akut ağrıya maruz kalırlar. Spinal cerrahide, postoperatif ağrı kontrolünde gabapentinoidler, nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar, oral ve i.v. opioidler kullanılmıştır. Opioidlerin yan etkilerini ve tüketimini azaltmak amacıyla epidural ve spinal analjezi, lokal anestetiklerle yara yeri infiltrasyonu ve paravertebral blok gibi çeşitli rejiyonel analjezik yöntemlerden de faydalanılmıştır. Rejiyonel analjezi, postoperatif sıkı koagulasyon yönetimi, hemodinamik instabilite ve motor blok oluşması gibi yan etkileri sebebiyle son zamanlarda daha az tercih edilmeye başlanmıştır. Ultrasonografinin yaygın kullanılmaya başlanmasıyla beraber spinal cerrahi vakarında, postoperatif uzun etkili analjezi sağlaması, opioid tüketimini azaltması ve daha az motor blok yapmaları sebebiyle interfasiyal plan blokları tercih edilmeye başlanmıştır.

TARTIŞMA
Erector spina plan bloğu (ESP), ultrasound eşliğinde lokal anestezik erector spina kasının derin fasyasıyla vertebra transvers process arasına enjekte edilmekte ve erektör spina kası boyunca yayılım göstermektedir. ESP abdominal cerrahide, torasik cerrahide, meme cerrahisinde, torasik nöropatik ağrıda kullanılmış ve etkinliği gösterilmiştir. (Resim 1A-B)

Torakolomber interfasiyal plan bloğu (TLIP), diğer para-spinal plan bloktur. Ultrason guided yapılan bu blokta, lokal anestezik, 3. lomber vertebra seviyesinde multifidus ve longissimus kaslarının fasyaları arasında yayılarak torakolomber sinirlerin dorsal dalları hedef alır. TLIP’ı tek seviye veya minimal invaziv lomber cerrahide yeterli analjezi sağlamaktadır. (Resim 2A-B)

SONUÇ
Spinal cerrahi hastalarında, postoperatif analjezi sağlamak hastanın konforunun yanı sıra ağrının sistemler üzerindeki olumsuz etkilerini engellemesi, erken mobilizasyona izin vermesi , hastanede kalışı azaltıp özellikle kronik ağrı sendromunu azaltığı için önemlidir. Plan bloklarının spinal cerrahide postoperatif ağrı kontrolünde multimodal analjezi teknikleri için iyi ve güvenli bir seçenek olduğunu düşünüyoruz


26. SPİNAL CERRAHİDE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE PLAN BLOKLARI


26. SPİNAL CERRAHİDE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE PLAN BLOKLARI 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.