SÖZ BİZDE OTURUMLARI

28. 80 Yaş Üstü Hastalarda Femur Fraktürü ve Kalça Artroplastisinde Anestezi Deneyimimiz


Uz. Dr. Gamze GÜLGÜN Tunceli Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü

GİRİŞ: Dünya genelinde yılda ortalama 1,7 milyon hastada meydana gelen proksimal femur frakturlerinin 2050 yılında 6,3 milyon hastada görüleceği tahmin ediliyor. Proksimal femur frakturlerinin %75’i 70 yaş üstü hastalarda görülmektedir. 30 günlük mortalite oranı %6,7 iken bir yıllık mortalite %30’a kadar yükselebilmektedir. Özellikle yaşlılıkta, çoğunlukla birden fazla komorbiditesi bulunan hastalarda yapılan kalça artroplastileri, postoperatif dönemde artmış komplikasyon riskini de bünyesinde barındırmaktadır. Preoperatif değerlendirme, peroperatif yönetim ve postoperatif takipte multidisipliner yaklaşım gerektiren bu hastaların acil servis başvurusundan sonra 48 saat içerisinde yapılan cerrahinin hastane içi mortalite ve morbiditede azalma sağladığını savunan prospektif çalışmalar ve retrospektif metaanalizler literatürde mevcuttur.

TARTIŞMA: Yaptığımız retrospektif analizde, Tunceli Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet süresi boyunca proksimal femur fraktürü nedeniyle 80 yaş üstü toplam 45 kalça artroplasti vakası almış bulunmaktayız. Hastalarımızın %60’ı kadın, %40’ı erkekti. Yaş ortalaması 87,4 idi. Operasyona alınma süresi ortalama 4 gün iken, hastaların 1/3’i 48 saat içerisinde, 2/3’ü ise 48 saatten sonra operasyona alındı. 38 hastada spinal, 3 hastada kombine spinal-epidural, 2 hastada genel, 1 hastada epidural ve 1 hastada spinal+genel anestezi uygulandı. Standart anestezi monitörizasyonuna ek olarak 13 hastada invaziv arteryel kan basıncı izlemi yapıldı. Hastaların %48’i postoperatif dönemde 24 saat yoğun bakımda izlendi. %13 hastanın yoğun bakım yatışı 24 saatin üzerindeydi, %37’si ise postoperatif serviste takip edildi. 12 hastada taburculuğa kadar geçen sürede komplikasyon görülmedi. En sık karşılaşılan postoperatif komplikasyon deliryum, pnömoni, hipertansiyon, inotropik destek ihtiyacı ve mekanik ventilasyon gereksinimiydi. Operasyondan taburculuğa kadar geçen süre ortalama 13,6 gündü. Hastane içi ve 30 günlük mortalite %15,5 hesaplandı, literatüre kıyasla yüksekti.

SONUÇ: Yaşlı ve kırılgan proksimal femur fraktürü hastalarında, multidisipliner bir yaklaşım, hızlı bir triyaj, ayrıntılı anamnez ve fizik muayene sonucunda hastaneye başvurudan 48 saat içerisinde cerrahi planlayarak postoperatif mortalite ve morbidite azaltılabilir. Rejyonel anestezinin tercih edilmesi özellikle postoperatif pulmoner komplikasyonları azaltmak adına kılavuzlarda önerilmektedir. Olası postoperatif komplikasyonların yakın takiple erken tanınması da mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır.


28. 80 Yaş Üstü Hastalarda Femur Fraktürü ve Kalça Artroplastisinde Anestezi Deneyimimiz


28. 80 Yaş Üstü Hastalarda Femur Fraktürü ve Kalça Artroplastisinde Anestezi Deneyimimiz 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.