SÖZ BİZDE OTURUMLARI

49. OBEZİTE VE ANESTEZİ YÖNETİMİ


Özlem Özmete
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Giriş
Obezite, dünyada ve ülkemizde son yıllarda önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm yaşları ve sosyal grupları etkileyen yeni küresel salgın olarak nitelenmektedir. Obezitenin artması ile orantılı olarak cerrahi müdahaleye maruz kalan obez hasta sayısıda hızla artmaktadır.

Obezite anatomik, fonksiyonel ve sistemik değişikliklere neden olarak hastalarda morbid durumu daha da ağırlaştırabilir, bu nedenle obez hastalar anestezi açısından yüksek riskli kabul edilir. Genel anestezi ile operasyon geçirecek obez hastalarda anestezi açısından çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. Oluşabilecek bu komplikasyonların önlenmesinde donanımlı bir ekip ve takım çalışması gerekmektedir.

Tartışma
Obezite, son yıllarda tüm dünyada pandemi yapması nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, endokrinolojik veya metabolik bozukluklar gibi çeşitli patolojilerle birliktelik göstermesi ve bu durumun yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkili olması bakımından önemlidir.

Obezitenin doğrudan mekanik etkilerinden ayrı olarak obstrüktif uyku apnesi, obesite hipoventilasyon sendromu gibi ko-morbiditelerde pulmoner fonksiyonları daha fazla bozabilir. Postoperatif solunum yetmezliği, kardiyak yetmezlik, yoğun bakım ihtiyacında artış olabilir Bu hastalarda artmış intraabdominal basınç, artan mide asidi ve azalmış gastrik motiliteye bağlı olarak gastroözofageal reflü sıktır. Bu nedenle genel anestezi alan hastalarda induksiyonda aspirasyon riskinin artmış olduğu gösterilmiştir. VTE profilaksisi için varis çorabı giydirmenin yanı sıra ameliyat süresinin kısa tutulması, erken mobilizasyon gibi profilaktik uygulamalar bu cerrahinin vazgeçilmez komponentidir.

Premedikasyon morbid obezlerde solunum depresyonuna neden olabileceği için kaçınılması önerilmektedir. Hastaların anestezi indüksiyonunda başın 30° yukarı pozisyonda olması laringoskopik görünümü iyileştirdiği gibi karın içeriğinin diyafram baskısını giderdiği ve oksijenasyonu artırdığı çok sayıda yayında belirtilmiştir. Ayrıca anestezi açısından indüksiyon ve idamede kullanılan ilaç seçimi ve dozları, entübasyon, peroperatif ventilasyon stratejisi, oksijenasyon, sıvı yönetimi, ekstübasyon ve postoperatif analjezi uygulamaları obezite ve eşlik eden komorbiditeleri bakımından özellik taşır.

.Sonuç
Güvenli bir anestezi için sıkı monitörizasyon, anestezi indüksiyonu ve idamesinde kısa etkili anestezik ajanlar, entübasyonda rampa pozisyonu, intraoperatif ve postoperatif atelakteziyi önlemeye yönelik ventilatör ayarları ve reziduel bloğun önlenmesi sağlanmalıdır.


49. OBEZİTE VE ANESTEZİ YÖNETİMİ


49. OBEZİTE VE ANESTEZİ YÖNETİMİ 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.