SÖZ BİZDE OTURUMLARI

58. ULTRASONOGRAFİK OPTİK SİNİR KILIF ÇAPI ÖLÇÜMÜ


Uzm. Dr. Süheyla Abitağaoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Giriş:Anestezi ve cerrahi esnasında hastalar çeşitli nedenlerle intrakraniyal basınç artışı(İKB) riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle riskli hastalarda İKB artışının önlenmesi ve tedavi edilmesi ortaya çıkabilecek nörolojik hasarı engellemek açısından önemlidir. İntrakraniyal basınç ölçümünde kullanılan invaziv yöntemler altın standart olarak tanımlansa da, standart bir anestezi ve cerrahide endikasyon dahilinde olamamaktadır. Bu nedenle özellikle ameliyathanede kolaylıkla uygulanabilen noninvaziv metodlar son zamanlarda ilgi görmeye başlamıştır. Bu yöntemlerden en çok dikkat çekeni ultrasonografik optik sinir kılıf çapı ölçümüdür(OSKÇ).

Tartışma:Optik sinir kılıfı beyin duramaterinin uzantısıdır. İKB artışı durumunda kılıfın çapı genişlemekte ve çaptaki bu değişiklik İKB’ın ultrason ile optik sinir kılıfı üzerinden değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Optik sinir kılıf çapı ölçümünde en sık kullanılan yöntem vizüel aks tekniğidir. Üst göz kapağı üzerine yerleştirilen lineer prob ile sinirin globa girdiği görülür ve optik diskin 3 mm altından ölçüm yapılır. Literatürde farklı değerler olmakla birlikte, erişkin hastada genellikle 5.0 mm’nin üstündeki ölçümler İKB artışı olarak değerlendirilmektedir.

Anestezi uygulamalarında OSKǒnın değerlendirildiği birçok çalışma mevcuttur. Laparoskopik cerrahilerde OSKǒnın değerlendirildiği bir meta-analizde, pnömoperitoneumun erken ve geç evresindeki intrakraniyal basınç artışının OSKÇ ölçümü ile değerlendirilebileceği bildirilmiştir. Robotik prostat cerrahilerinde yapılan bir çalışmada pnömoperitoneum ve 45o trendelenburg pozisyonu sonrası OSKǒnın bazal ölçüme göre zaman bağımlı olarak yükseldiği bildirilmiştir. Çocuklarda yapılan bir çalışmada; farklı yaş aralıklarına göre normal OSKÇ değerlerinin değiştiği ve intrakraniyal basınç ile OSKÇ ilişkisinin 1 yaş üstü çocuklarda daha güvenilir olduğu belirtilmiştir. Yu ve ark. ise robotik prostat kanseri operasyonlarında anesteziklerin İKB’a olan etkilerini karşılaştırdıkları çalışmada 30.dakikadan sonra propofol infüzyonu alan hastalarda sevofluran alanlara göre OSKǒnın daha düşük olduğunu göstermişlerdir.

Sonuç:Optik sinir kılıf çapı ölçümü; ucuz, tekrarlanabilir, komplikasyon riski düşük, enfeksiyon riski olmayan ve ameliyathane içinde uygulanabilir bir yöntem olması nedeniyle riskli hastalarda anestezi uygulamalarında İKB artışını değerlendirmede ve önlemede iyi bir seçenek olabilir. Yaşa bağlı normal çap değerlerinin daha net tanımlanması ve uygulamada tecrübe kazanılması ile anestezi pratiğinde kullanımı yaygınlaşacaktır.


58. ULTRASONOGRAFİK OPTİK SİNİR KILIF ÇAPI ÖLÇÜMÜ


58. ULTRASONOGRAFİK OPTİK SİNİR KILIF ÇAPI ÖLÇÜMÜ 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.