SÖZ BİZDE OTURUMLARI

62. Pediatrik ve Konjenital Kateter Laboratuvarında Anestezi Uygulamaları


Dr. Tuğba Kavasoğlu
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Giriş: Pediatrik ve konjenital kalp kateterizasyonu laboratuvarında yapılan işlemler tanısal ve girişimsel kateterizasyon işlemleri ve elektrofizyolojik çalışmalar olarak sınıflandırılır. Konjenital kalp hastalarına, hem hastaların tıbbi geçmişinin kompleksliği, hem de kateter laboratuvarı ortamında çalışma zorluğu nedeniyle güvenli anestezi uygulamaları sağlayabilmek zor ve üzerinde durulması gereken bir konudur.

Tartışma: Pediatrik kateter laboratuvarında yapılan işlemlerde sedasyon/ genel anestezi seçimi klinikler arasında birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ülkemizde yapılan prosedürlerin çeşitliliği ve sayısı açısından önemli merkezlerden biri olan hastanemizde, anestezi kliniği olarak anestezi uygulamalarımızın, işlemler esnasında karşılaştığımız sorunlara yönelik pratik çözümlerimizin ve tecrübelerimizin paylaşılması hedeflenmiştir.

Pediatrik ve konjenital kalp kateterizasyonu laboratuvarında anestezi uygulamalarında gerek hastaya ait, gerekse yapılan işlemler ve bu işlemlerin sebep olduğu hemodinamik değişimlere ait riskler bulunmaktadır. Anesteziye bağlı istenmeyen olay gelişme riski düşük olsa da anestezinin prosedürden bağımsız olarak kendi riskleri olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. İşlemler esnasında gelişebilecek hasta, anestezi ve/veya prosedüre ait komplikasyonlara karşı hazırlıklı olmak, öngörülebilir nedenler için doğru ve etkin önlemleri almak önemlidir.

Teknolojik gelişmelerin yanısıra ekiplerin özellikle girişimsel kateterizasyonda her geçen gün artan tecrübeleri konjenital kalp hastalarının daha ileri yaşlara ulaşmalarına ve daha farklı klinik senaryolarla karşımıza çıkmalarına sebep olmaktadır. Sedasyon uygulamaları ile hastaların hastanede kalış süreleri ve buna bağlı komplikasyonların azaltılması hedeflenmektedir. Genel anestezi uygulamaları ise çok daha yaygın olarak uygulanmakta, fiziksel koşulları ameliyathane ortamından çok farklı ve zorlayıcı olan kateter laboratuvarında anestezi uzmanlarınca özellikle hasta güvenliği üzerindeki kaygılar nedeniyle daha çok tercih edilmektedir.

Sonuç: Kliniğimizde kateter laboratuvarında bahsi geçen üç çeşit prosedürde de sedasyon protokolleri dominant olarak kullanılmaktadır. Ancak hasta seçiminde ekibin tecrübesi, hastanın mevcut kardiyak durumu, prosedürün kardiyovasküler etkileri ve havayolu yönetiminin zorluğu gibi faktörler göz önüne alınmalı; her olgu multidisipliner bir değerlendirmeyle yarar/zarar oranı çerçevesinde planlanmalıdır.


62. Pediatrik ve Konjenital Kateter Laboratuvarında Anestezi Uygulamaları


62. Pediatrik ve Konjenital Kateter Laboratuvarında Anestezi Uygulamaları 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.