SÖZ BİZDE OTURUMLARI

66. PERİFERDE ÇALIŞAN ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANLARININ SORUNLARI ve YÖNETİMİ


Dr.Uğur UZUN
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ:
TUK çekirdek eğitim müfredatında anestezi ve reanimasyon uzmanı (ARU) tanımı “Perioperatif degˆerlendirme ve bakım, ameliyathane ic¸i ve dıs¸ı, invazif ve noninvazif giris¸imler ic¸in ameliyat o¨ncesi hazırlık ve anestezi uygulaması, akut ve kronik agˆrı tedavisi, yogˆun bakım ve ameliyathanedeki kritik hasta ve politravmalı hastanın tedavisi, resu¨sitasyonu ve ileri tedavisi, hastaların yogˆun bakım s¸artlarında izlenip tedavi edilmesi, temel ve ileri yas¸am destegˆi uygulamaları eğitimi almış hekimlerdir” şeklinde yapılmaktadır. Tanımından da anlaşıldığı üzere ARU dahili ve cerrahi uygulamaların her birine hakim ve multidisipliner yaklaşımın olduğu özel bir branştır. Mevcut ARU hekimlerin periferde yaşadıkları sorunları gerek kendi deneyimlerim gerekse çok çeşitli sosyal ağlarla iletişim kurduğum Türkiye’nin her yerindeki ARU hekimlerle yaptığım söyleşiler ile buraya taşımış bulunmaktayım.

TARTIŞMA
Periferde başta olmak üzere ARU’nun karşılaştığı sorunların en başında, yoğun bakım yan dal uzmanlığının(YBYDU) ortaya çıkmasıyla yoğun bakımlarda emek veren anestezistlerin yoğun bakım konusunda geleceklerinin belirsizliğidir. Yıllarca yetersiz araç ve personellerle yoğun bakımların sıkıntılarını çeken, ülkedeki neredeyse tüm yoğun bakım ünitelerin kurulmasında emeği olan ARU da bu durum büyük bir hayal kırıklığı yaşatmaktadır. Bu konuda gerek TARD gerekse TYBD yönetimlerinde olan ya da bürokrasiye yakın ARU hocalarının sorunu çözmek ve ARU hekimlerinin haklarını korumak için yeterince çaba harcamadığı düşünülmektedir. Diğer sorunlar hastane yönetimlerinin baskıları, performans azlığı nedeniyle ortaya çıkan maddi sıkıntılar ve kongre ve eğitim katılım masraflarının yüksek olmasından dolayı bu etkinliklere katılamamalarıdır.

SONUÇ
ARU’ların aldıkları eğitimlerin uygulama alanının gün geçtikçe daraldığı görülmektedir. Bugüne kadar reanimasyon olarak uzmanlık eğitimi alan ve yoğun bakımlarda uzman hekim olarak çalıştığını kanıtlayan ARU’lara yoğun bakım yeterlilik sertifikasının verilmesi gereklidir. Hastanelerde idari baskıların azaltılması için bu konuda oluşabilecek hukuki davalarda TARD’ın daha aktif olarak katılması, derneğin hocaların değil meslek grubunun temsilcisi olması, kongre katılım ve konaklama ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi, mavi kod ve palyatif bakımlarının daha iyi sahiplenmesi ve bunlarla ilgili sıkıntıların çözülmesi için gerekli atılımların yapılması gereklidir.


66. PERİFERDE ÇALIŞAN ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANLARININ SORUNLARI ve YÖNETİMİ


66. PERİFERDE ÇALIŞAN ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANLARININ SORUNLARI ve YÖNETİMİ 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.