SÖZ BİZDE OTURUMLARI

7. Integrated Pulmonary Indeks (IPI) monitörizasyonunun Hasta Güveniğindeki Önemi


Uzm Dr. Arzu Yıldırım Ar S.B.Ü. İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Giriş: Integrated Pulmonary Indeks(IPI) dört vital parametre (end-tidal karbondioksit(ETCO2), soluk sayısı(SS), Periferal Oksijen Saturasyonu(SpO2) ve Kalp hızı(KAH)) yi birleştirerek tek bir numerik değer veren bir algoritmadır.(Figür 1) 1 ile 10 arasında verilen numerik sonuçlara göre hastanın klinik durumunu hızlıca değerlendirme olanağı vererek müdahale ihtiyacı olup olmadığı konusunda yardımcı olur.(Tablo 1) Gerc¸ek zamanlı o¨lc¸u¨mleri her saniye tekrar edip, bu o¨lc¸u¨mlerden IPI algoritması olus¸turarak hem grafik hem de rakamsal olarak monito¨re yansıtmaktadır. Solunum durumunu tek bir indeks olarak gösterir. Hastanın solunumunun hızlı ve kolay değerlendirilmesini sağlar. Algoritma uzman klinik görüşlerini birleştirmek için fuzzy logic çıkarım modeli kullanılarak tasarlanmıştır. IPI skoru o¨lc¸u¨len parametrelerin o¨tesinde zaman ic¸indeki belirtec¸ olarak ortaya c¸ıkmakta ve anlık zaman dilimleri ic¸in olus¸turulabilmektedir.

Tartışma: IPI monitörizasyonu literatürde farklı anestezi uygulamalarında ameliyathanede, yoğun bakımda ve özellikle sedasyon uygulanan solunum monitörizasyon takibinin önemli olduğu ameliyathane dışı vakalarda kullanılmaktadır. Sabbatani ve ark. 45 atrial fibrilasyonlu kardiyoversiyon uygulanan hastaya bilinçli sedasyon uygulamışlardır. ETCO2 ve IPI analizi ile takip edilen hastaların respiratuvar parametrelerinde yan etki gelişmemiştir. Fot ve ark. Off-Pump Koroner arter bypass greft cerrahisi geçiren hastalarında yaptıkları çalışmada IPI’nin diyagnostik ve prediktif değerini incelemişlerdir. Hastalarda özellikle ekstübasyon esnasında respiratuvar ve hemodinamik durum hakkında bilgi sağladığını mekanik ventilasyondan ayırma esnasındaki postoperatif komplikasyonları ve kardiyak out put değişikliklerini tahmin edebileceğini belirtmişlerdir. Vaessen ve ark. üst GİS endoskopilerinde orta ve derin sedasyonda endoskopi boyunca insufle edilen CO2‘in ETCO2 değerini artırabileceğini söylemişler bu durumun dikkate alınması gerektiğini vurgulamışlardır. Kliniğimizde IPI monitörizasyonu ile ilgili olarak 4 farklı çalışma yapılmıştır. Rutin pratiğimizde IPI monitörizasyonunu ameliyathane, yoğun bakım ve ameliyathane dışı anestezi uygulamalarımızda kullanmaktayız.

Sonuç: IPI monitörizasyonu ile özellikle yaşlı hastalar gibi sınırlı solunum rezervleri olan hastalarda yapılan sedasyon ve anestezi uygulamalarında, genellikle hastanın spontan solunumla takip edildiği ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında ya da yoğun bakım hastaları gibi kritik hastalarda uygulayarak anlık solunum durumunun izlenmesiyle hızlı ve etkin bir değerlendirme sonucunda hasta güvenliğini artıracağımız kanaatindeyim.


7. Integrated Pulmonary Indeks (IPI) monitörizasyonunun Hasta Güveniğindeki Önemi


7. Integrated Pulmonary Indeks (IPI) monitörizasyonunun Hasta Güveniğindeki Önemi 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.