TARD Hakkında

1956 yılında kurulmuş bulunan Anesteziyoloji Cemiyeti, 1972 yılında ''Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'' adını almıştır. Derneğin adında 'Türk' isminin kullanılmasına Bakanlar Kurulunun 24.1.1975 tarih ve 7-9349 sayılı kararı ile müsaade edilmiştir. Derneğin merkezi İstanbul, Gümüşsuyu' ndadır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin amacı:
a) Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında araştırma görevlilerinin/asistanların daha iyi yetişebilmesi ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması için ülke çapında sürekli tıp eğitimi kapsamında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar ve mezuniyet sonrası kurslar düzenler.

b) Türkiye'de Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapar.

c) Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik eder, daha iyilerinin yapılması için gerektiğinde yarışmalar açar ve ödüller verir.

d) Bu tıp dalı mensuplarının faaliyetlerini koordine eder, onları temsil eder, haklarını korur, aralarında işbirliği kurulması ve geliştirilmesine çalışır.

e) Anestezi alanındaki yardımcı elemanların (teknisyen/teknikerler, hemşireler vb.) eğitiminin yeterli ve düzenli olması konusunda etkin görev üstlenir.

f) Dernekler Kanunu'nun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle ilişki kurar, çalışmalarından yararlanır, kendi çalışmaları hakkında bilgi verir, ilgili toplantı, kongre vb. çalışmalara katılır, birlikte kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirir. (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Teknik Dairesi'nin 16.6.1966 tarih ve 6-6502 no'lu karar suretiyle bildirilen ve Bakanlar Kurulu'nun 4.6.1966 tarihinde aldığı karara dayanarak, merkezi Hollanda'da bulunan Anesteziyolojistler Dünya Federasyonu'na iştirak etmiştir ve halen üyesidir.)

g) Türkiye'de Anestezi ve Reanimasyon ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamaya, derlemeye ve değerlendirmeye çalışır, bir dökümantasyon merkezi ve arşiv oluşturur.

h) TARD, bu amaçlar doğrultusunda çalışma grupları, komiteler, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Board (TARB) kurulu ve gerekli gördüğü bölgelerde şubeler oluşturur ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlar.

i) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, halkın sağlığını korumak, halkı Anestezi ve Reanimasyon ile ilgili konularda bilgilendirmekle de yükümlüdür. Ülke genelinde, Anestezi ve Reanimasyon ile ilgili toplumu uyarıcı kitap, dergi veya broşürler yayınlar, yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından bu konularda destek talep eder.

j) Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, E-mail, internet olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekanları içeren bina ve müştemilatı gibi gayri menkuller edinebilir.