TARD DENKLİK YÖNERGESİ


TANIM
Madde 1.
Bu yönerge, Anesteziyoloji ve Reanimasyon eğitiminin ve ilgili sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi ve ilgili eğitim kurumlarının fiziki, bilimsel ve idari kapasitelerinin yeterliliğinin standartlarının belirlenmesini ve bunların sürekliliğinin sağlanabilmesini düzenler.

AMAÇ
Madde 2.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitiminin ve ilgili sağlık hizmeti kalitesinin, uzmanlık eğitimi veren kurumların/birimlerin fiziki kapasitelerinin yeterliliğinin, eğiticilerin bilimsel düzeylerinin ve bu alanda sağlık hizmeti veren tüm kurumların ATUB (UEMS) kriterleri göz önüne alınarak TARD tarafından belirlenen ulusal standartlara uyumunu belirlemek, standardize etmek ve bu standardizasyonun sürekliliğini sağlamaktır.

KURULUŞ
Madde 3.
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda TARD adına oluşturulan Denklik Kurulu oluşturulur. Kurulun Başkanı TARD Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı TARB Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Kurulun diğer üyeleri; TARD Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen 1 kişi, TARB Yürütme Kurulu’nun içinde seçilen ve TARD Yönetim Kurulu tarafındanonaylanan bir kişi ve TARB Yürütme Kurulu’nun önereceği TARD üyesi ve TARD Board belgesi olan, bir eğitim kliniğinde en az beş yıl süre ile görev yapmış olan 6 kişi arasından TARD Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 3 kişidir. Böylece, Kurul 7 kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Her hangi bir nedenle görev süresi sona eren üyenin yerine aynı yöntemle yenisi belirlenir. Bir üye iki dönem üst üste, toplam dört yıldan daha uzun süre görev yapamaz

GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Madde 4.
Denklik Kurulu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim ve sağlık hizmeti veren üniversitelerde Anabilim Dalları, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde kliniklerin, aşağıda tanımlanan yöntemlerle başvurmaları halinde, fiziki koşullarının yeterliliğini, verdiği eğitimin kalitesini, eğiticilerin bilimsel aktivitelerini, sağlık hizmetinin nitelik ve niceliklerini, ATUB önerileri de dikkate alarak, TARD tarafından belirlenmiş olan ulusal standartlara uyum yönünden inceler.
Tüm koşulları ulusal standartlara uyan Anabilim Dalı veya Kliniğe denklik belgesi verilmesini TARD Yönetim Kurulu’na önerir.

DEĞERLENDİRME ve ZİYARET KOMİTESİ
Madde 5.
Denklik belgesi almak için yapılacak başvuruları değerlendirmek üzere Denklik Kurulu her başvuru için ayrı bir Değerlendirme ve Ziyaret Komitesi oluşturur. Bu komiteler 3 kişiden oluşur. Bu komitelerin en az bir üyesi Denklik Kurulu üyeleri arasından olmak zorundadır. Diğer iki üye, TARD üyesi, TARD Board belgesi sahibi ve bir eğitim kliniğinde en az beş yıl süre ile görev yapmış olmalıdır.
Değerlendirme ve Ziyaret Komitesi üyeleri ziyart edecekleri anabilim dalı veya klinikte daha önce her hangi bir nedenle ve sürede görev yapmamış olanlardan belirlenir.


DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ
Madde 6.
Değerlendirme ve Ziyaret Komitesinin ziyaret sonrası hazırlağı tutanak ve raporlar her üye tarafından imzalanır ve TARD Denklik Kurulu’na ziyaret tarihinden sonraki 10 iş günü içinde sunulur. TARD Denklik Kurulu, tutanak ve raporları inceleyerek, görüşünü gerekçeleri ile birlikte bir ay içinde TARD Yönetim Kurulu’na sunar. TARD Yönetim Kurulu, denklik verilip verilmemesini iki ay içinde karara bağlayarak, sonucu ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı veya Klinik Şefliğine, varsa gerekçeleri ile birlikte bildirir.

DENKLİK BELGESİ BAŞVURUSU
Madde 7.
Ülke sınırları içinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim ve öğretim veren tüm kamu ve özel birimler başvurabilir.
Madde 8. Başvurular TARD Başkanlığı’na yapılır. Başvuru sırasında istenecek belgeler TARD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Madde 9. Başvurular ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı veya Klinik Şefliği tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, bağlı oldukları kurum amirlikleri (Dekanlık, Başhekimlik) aracılığı ile de yapılabilir. Başvurulara ilişkin tüm sorumluluk başvuruyu yapana aittir.
Madde 10. Başvurular, başvuru tarihinden sonra yapılacak olan ilk TARD Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Ziyaret kararı verilen başvurular TARD Denklik Kurulu’na ziyaret programı yapılması için bildirilir. Olumsuz kararlar doğrudan başvuruyu yapan makama gerekçeleri ile birlikte TARD Başkanlığı tarafından bildirilir.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Madde 11.
Denklik için başvuracak olan birimlerin uyması gereken standartlar, bu yönergenin yayımlanmasını takip eden iki ay içinde TARB Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak TARD Yönetim Kurulu’na gerekçeleri ile birlikte sunulur.
Madde 12. Bu yönergenin yayımlanmasından sonra üç ay içinde TARD Yönetim Kurulu başvuru yöntemine ilişkin standartları ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Denklik belgesi almak için gerekli olan standartları belirleyerek resmi sanal ağ sayfasında yayımlar. TARD Yönetim Kurulu her iki standardı her yıl tekrar değerlendirerek, o yılın Eylül ayının birinci günü tekrar ilan eder. Denklik belgesi farklı kategorilere ayrılabilir.

YÜRÜTME
Madde 13.
Bu yönerge TARD Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.


EĞİTİM KURUMLARI DENKLİK BAŞVURUSU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ