TARD UZMANLIK SONRASI SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ YÖNERGESİ

TANIM


Madde 1. Bu yönerge, TARD Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim programları (STE/SMG) oluşturmak, kredilendirmek ve denetlemek için yapılacak çalışmaları düzenler.


 


AMAÇ


Madde 2. Uzmanlık sonrası dönemde ortaya çıkan bilimsel yenilikleri eğitim yolu ile klinik uygulamaya aktarabilmek, uzmanların bilgi ve becerilerine katkıda bulunmak, bu bilgi ve becerilerin eğitim kliniklerinin müfredat programlarında yer almasını, böylece uzmanlık dalının güncelleşmesini ve ülke düzeyinde tıbbi uygulamalarda standart bir düzeye erişilmesini sağlamaktır.


 


KURULUŞ


Madde 3. STE/SMG çalışmalarını “STE/SMG Çalışma Grubu” yürütür.


Madde 4. “STE/SMG Çalışma Grubu” TARD Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen 1 TARD Yönetim Kurulu üyesi, TARB Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen 1 TARB Yürütme Kurulu üyesi ve TARB Yürütme Kurulu önerisi ve TARD Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Her hangi bir nedenle görev süresi sona eren üyenin yerine aynı yöntemle yenisi belirlenir. Bir üye iki dönem üst üste, toplam dört yıldan daha uzun süre görev yapamaz.


Madde 5. “STE/SMG Çalışma Grubu”nda görevlendirilebilmek için; TARD üyesi ve Board sertifikası sahibi olmak, YÖK’e bağlı üniversitelerin Anesteziyoloji Anabilim Dalı’nda kesintisiz en az beş yıl profesör ve doçent olarak veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde en az beş yıl şef ve şef yardımcısı olarak görev yapmış olmak gerekir.


 


GÖREV ve SORUMLULUKLARI


Madde 6. “STE/SMG Çalışma Grubu” toplantılarını gerektiğinde İstanbul’da TARD merkezinde gerçekleştirebilir.


Madde 7. “STE/SMG Çalışma Grubu” ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerek çalışma programını belirler.


Madde 8. TARB Yürütme Kurulu, “STE/SMG Çalışma Grubu”nun yaptığı her toplantının tutanak, rapor ve sonuçlarını değerlendirerek TARD Yönetim Kurulu’na iletmekle yükümlüdür.


Madde 9. “STE/SMG Çalışma Grubu”nun öncelikli (temel) görevi, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelere, gereksinimlere uygun ve ülke düzeyinde uzmanlık dalının tüm mensuplarının yararlanabileceği Anesteziyoloji ve Reanimasyon STE/SMG programını hazırlamaktır.


Madde 10. Bu görev kapsamında “STE/SMG Çalışma Grubu”;


-         STE/SMG programlarında yer alması gereken konuları saptar ve bu konuların sürekli güncellenmesini sağlar.


-         Belirlediği programların hayata geçirilebilmesi için gerekçeleri, gereken koşulları ve yapılaşmayı belirleyerek TARB Yürütme Kurulu’na sunar.


-         STE/SMG programlarında yer alacak ulusal ve uluslararası eğiticilerin, uzmanlık dalı ile ilgili çalışmaları, araştırmaları, yayınları ve ders konuları ile ilgili bilgi ve belgeleri inceler, eğiticilerin yetkin oldukları programlara katılmalarını sağlayarak TARB Yürütme Kurulu’na sunar. TARB Yürütme Kurulu, TARD Yönetim Kurulu’nun onayı ile eğitim programını uygular.


-         STE/SMG programlarının, yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına eşdeğer bilimsel nicelik ve nitelikte yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapar.


Madde 11. STE/SMG programlarının nitelikleri,


-         Hastalara verilecek tıbbi hizmetlerin standartlarını yükseltmek ve bu yüksek standartta tıbbi uygulamaların devamlılığını sağlamak amacına uygun olmalıdır.


-         Yüksek standartta tıbbi uygulamalar için gerekli olan bilimsel gerçeklerin ve teknik becerilerin sürekli güncellenmesini ve yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına ulaştırılmasını sağlayabilmelidir.


-         Konuların içeriği anestezi şemsiyesi altında toplanan tüm dallar ile ilgili geniş bir yelpazede, ek olarak da pratikte uygulanabilecek derinlik ve içerikte olmalıdır.


-         Programlar belirli bir zaman diliminde tamamlanacak, yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına olabildiğince katılma olanağı sağlayacak, katılımcıların gerek pratik gerekse teorik eksiklerini giderecek şekilde planlanmalıdır.


-         Programlar tamamen uzmanlık dalı mensuplarının teorik ve pratik gereksinimlerine cevap verecek şekilde oluşturulmalı, ticari yönlendirilmelerden etkilenmemelidir. Bu nedenle programların finansal bağımsızlığı sağlanmalıdır.


 


BÜTÇE


Madde 12. “STE/SMG Çalışma Grubu”nun toplantı ve ulaşım giderleri TARD bütçesinden karşılanır. STE/SMG programlarının giderleri ise, TARB Yürütme Kurulu önerisi ve TARD Yönetim Kurulu onayı ile yine TARD bütçesinden karşılanır.


 


YÜRÜTME


Madde 13. Bu yönerge TARD Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.