TÜRK ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON DERNEĞİ ETİK KURALLAR VE ONUR KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler


AMAÇ


Madde 1. Bu yönerge Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ana tüzüğüne uygun olarak madde 29 (b)’ye istinaden hazırlanmıştır. Dernek Ana Tüzüğü’nün Madde “19 (y) bendinde yer alan Merkez Yönetim Kurulu’nun verilmemiş görevleri kapsamında bulunan TARD Etik Kurallar ve Onur Kurulu’nun çalışma esasları yanında teklif edilen cezalara karşı yapılacak itirazların yapılış şekli ve diğer konuların değerlendirmesini düzenler. 


 Aynı zamanda dernek üyeleri hakkında yapılan şikayetlerin mesleki ve etik kurallara göre incelenmesi ve soruşturulmasını yapan Onur Kurulu’nun konuyla ilgili çalışma tarzını belirler.


KAPSAM


Madde 2. Bu yönerge Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyelerinin tümünü kapsamaktadır. Derneğin Şubeleri için yapılacak soruşturmalar için de yetkili kurul derneğin Onur Kurulu’dur.


İKİNCİ BÖLÜM


Suçlar ve Cezalar


CEZALAR


Madde 3. Cezalar;


a.       Üyenin uyarılması


b.      Üyenin kınanması


c.       Üyenin dernek çalışmalarından altı aya kadar uzaklaştırılması


d.      Üyenin dernek üyeliğinden çıkartılması


Cezalar, Onur Kurulunun raporu olarak TARD Merkez Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır. Sonucu şikayet edene ve üyeye bildirilir. Üyenin dernek üyeliğinden çıkartılması cezasında, adı geçen derneğin hiçbir faaliyetine katılamaz.


ÜYENİN UYARILMASI CEZASI


Madde 4. Üyenin uyarılması cezası, üyeye mesleğinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Bu cezayı gerektiren fiiller;


a.       Üyelik özelliklerine yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak,


b.      Dernek faaliyetleri kapsamındaki alanda dernek üyeliğinin belirli olduğu konumda diğer üyelere veya misafirlere uygunsuz, iyi niyetsiz ve dernek için olumsuz imaj doğuracak sözel söylem veya nezaketsiz davranışsal eylem içinde bulunmak,


c.       Dernek yetkilileri tarafından sorulan sorulara sebepsiz şekilde ilgi göstermemek veya yanıt vermemek,


d.      Derneğe ait mal ve araçların kullanımında özensiz davranmak, kaybetmek ya da özel işinde kullanmak,


e.      Derneğin düzenlediği her  türlü toplantıda belirlenmiş usullere uymamak ve toplantının düzenini bozmak.


ÜYENİN KINANMASI CEZASI


Madde 5. Kınama cezası, üyeye mesleğinde ve davranışlarında kusuru bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Bu cezayı gerektiren fiiller;


a.       Üyelik itibar ve güvenine uymayan davranışlarda bulunmak,


b.      Dernek etkinliğinde dernek görevlisi veya sorumlusu ile kişisel tartışmalarda bulunmak


c.       TARD MYK tarafından sadece dernek içinde paylaşılması gereken dernek bilgi ve belgelerini yetkisiz kişilere göstermek, vermek veya üçüncü şahıslarla paylaşmak,


d.      TARD’ ın yetkili kurul ve komisyonlarınca istenen bilgi ve belgeleri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,


e.      Kongre ve Bilimsel toplantıların düzenini bozmak,


ÜYENİN DERNEK ÇALIŞMALARINDAN ALTI AYA KADAR UZAKLAŞTIRILMASI CEZASI


Madde 6. Üyenin dernek çalışmalarından altı aya kadar uzaklaştırılması cezası, bir aydan altı aya kadar süre ile verilir. Bu cezayı gerektiren fiiller;


a.       Dernek üyeleri veya yöneticilerini sözel veya yazılı olarak tehdit etmek veya hakaret etmek,


b.      Dernek üye ve yöneticileri hakkında saldırgan nitelikli konuşma ve yayınlar yapmak veya bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak,


c.       MYK ve ilgili şube yönetim kurulundan izin almadan bunların sıfatını kullanmak, bunlar adına beyanat vermek veya toplantı/törenlere katılmak,


d.      Dernek görevlisine veya üyeye fiili tecavüzde bulunmak,


e.      Dernek camiası içinde dil, din, ırk, renk ve mezhep açısından ayırımcılığa neden olacak faaliyette bulunmak,


f.        Derneği maddi zarara uğratmak


ÜYENİN DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARTILMASI CEZASI


Madde 7. Üyenin dernek üyeliğinden çıkartılması cezasını gerektiren fiiller;


  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. TARD YK kararı ve üyenin kendi onayı ile verilen yada alınan  görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek fiili nedeniyle onur kurulana sevkedilen üyelerin durumunun değerlendirilmesi sonucu geçerli mazereti olmamak,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  6. Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak,
  7. Derneğin internet sayfasında yayınlanan TARD Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesi‘ne aykırı davranışlarda bulunmak ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,
  8. ESA ve TARD-YEK’in birlikte gerçekleştirdiği yeterlik sınavlarında kopyaya teşebbüs etmek veya kopya çekmek,

i.         Dernek bilgisi dışında ve onaysız basın açıklaması yapmak, dernek adını kullanarak yurt içi ve dışında faaliyetler düzenlemek,


j.        Dernek adını kullanıp kişisel maddi kazanç sağlamak,


k.       Dernek organınca yürütülen soruşturmada zorla veya tehditle engellemede bulunmak,


l.         Üyenin dernek çalışmalarından altı aya kadar uzaklaştırılması cezasını gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak,


 


ÖNGÖRÜLMEMİŞ FİİLLER


Madde 8. Yukarıda belirtilen ve ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıklarıyla benzerlik gösteren eylemlerde bulunanlara da aynı tür ceza verilir.


CEZALARDA HAFİFLETİCİ VE AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER


Madde 9. Ceza verilmesine neden olmuş bir fiil ve halin tekrarında bir derece ağır ceza verilir. Ayrı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağırı uygulanır.


Madde 10. Oluşan fiile neden olan hal için tahrik ve kastın olmaması halinde bir derece hafif ceza verilebilir.


TAZMİN ETTİRME


Madde 11. Dernek mallarına karşı zarar verici nedenle ceza alanlardan bu zarar ayrıca tazmin ettirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Soruşturmanın Yapılış Şekli


SORUŞTURMA


Madde 12. Soruşturma Dernek Merkez Yönetim Kurulunun soruşturmaya değer bulunan müracaat veya tespit durumunda değerlendirmesi sonucu Onur Kurulundan konu hakkında soruşturma yapılmasını yazılı olarak istemesiyle başlar.


SORUŞTURMA SÜRESİ


Madde 13. Soruşturulacak konunun Dernek Merkez Yönetim Kurulunca Onur Kurulu Başkanına iletilmesinden itibaren bir hafta içinde soruşturmaya başlanır. Soruşturma sırasında Onur Kurulu üyelerinden biri yazman olarak görev yapar. Onur kurulu soruşturmayı iki ay içinde bitirir, ancak gerektiğinde Dernek Merkez Yönetim Kurulundan yazılı olarak izin alarak bir ay ek süre alabilir. İkinci kez süre uzatılması yapılamaz. Soruşturma sonunda hazırlanan soruşturma raporu Dernek Başkanına sunulur.


SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ


Madde 14. Onur kurulu üyeleri gelen dosya ve varsa belgeler üzerinde değerlendirmelerini yapar, şikayetçi varsa şikayetçiyi dinler, şikayet edileni dinler ve yazılı savunmasını alır. Varsa tanıkları (önce tarafsızlığı konusunda yemin ettirilir, kimlik tespiti ve yemin şekli de yazılarak ifade tutanağında belirtilir) dinler yazılı ifadelerini ortak imza altına alır. Yapılan bütün işlemler mutlaka bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta işlemin ne olduğu, yapıldığı yer, tarih ve saati ile sorulan sorular ve alınan cevaplar açık olarak yazılır. Tutanak ifadeyi veren, soruşturmacı ve varsa yeminli katip (önce tarafsızlığı konusunda yemin ettirilir, yemin şekli de yazılarak bir tutanak ile soruşturma dosyasına konur) tarafından imzalanır. Soruşturma dosyasına giren her belge veya tutanağa geliş sırasına göre bir numara verilerek bunlar sıralanarak soruşturma dosyasına konulur.


SAVUNMA HAKKI


Madde 15.


a.       Hakkında soruşturma açılan üyeye soruşturmacı tarafından gönderilen yazılı savunma isteminde konunun ne olduğu ve neyle suçlandığı belirtilir ve kendisine en az yedi gün savunma süresi verilir.


b.      Belirtilen zaman içinde özür belirtmeksizin savunmasını yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş olacağı ve eldeki mevcut bilgi ve belgeler kapsamında soruşturmanın devam ettirileceği belirtilir. Mazeret belirtilmesi halinde isteği üzerine veya mazeretinin bitiminden itibaren yeniden ek savunma süresi verilerek yazılı savunması istenir.


c.       Her türlü tebligat işi (posta veya benzeri iletişim araçları) iadeli-taahhütlü olarak TARD Merkez ofisinden yapılır ve gönderi pusulası soruşturma dosyasına konulur. Yapılacak tebligatlarda teslim-tesellüm belgesi düzenlenerek teslim tarihi yazılır ve teslim eden ve teslim alanın adı-soyadı yazılarak imzalanır.


d.      Soruşturmada savunma hakkı esas olup, her türlü koşul ve kolaylık sağlanır, ancak savunanın gereksiz yere ve bahane ileri sürerek soruşturmayı uzatmasına da izin verilmez.


SORUŞTURMA RAPORU


Madde 16. Soruşturma tamamlandığında bir rapor düzenlenir. Bu raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulan veya soruşturulanların kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan ifadeler özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilir ve delillere dayanılarak suçun sabit olup olmadığı değerlendirilerek tartışılır, şikayet edilen üyenin kusurlu olduğu konusunda kanaat oluştuğunda Onur Kurulu fiile uyan bir ceza önerir ve rapor imzalanır. Kurulun ceza önermediği durumlar için de aynı yöntem uygulanır. Sonuç oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. Azınlık görüşü varsa gerekçesi soruşturma raporuna eklenir. Eldeki bütün belgeler soruşturma raporuna eklenerek bir dizi pusulası oluşturulur. Soruşturma dosyası Dernek Genel Sekreterine teslim edilir.


 


CEZA KOVUŞTURMASI VE DERNEK SORUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ


Madde 17. Aynı zamanda adli makamlarca ceza kovuşturmasının açılmış olması veya hüküm verilmiş olması bu soruşturmanın yapılmasına engel değildir,


MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN SORUŞTURMA AMACIYLA TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ


Madde 18. Merkez Yönetim Kurulu başkanının gündemli olarak çağrısı üzerine belirlenen gün, yer ve saatte toplanır. Soruşturmalarla ilgili toplantı, bu kurulun üye tam sayısının yarısından fazlasıyla oluşur.  Bu kurulda görevli üyenin içeriğinde yer aldığı soruşturma varsa toplantıya o üye katılamaz.  Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkan tarafından raportör olarak tayin edilir. Raportör kendisine teslim edilen soruşturma dosyasını en geç beş gün içinde soruşturmaya zamanında başlanıp başlanmadığını, tanığa yaptırılan yeminin şeklinin yazılıp yazılmadığını, ifade ve delillerin değerlendirildiğini ve soruşturmanın zamanında sonuçlandırıldığını inceleyerek hazırladığı raporu başkana sunar. Raportör herhangi bir ceza öneremez.


Kurulda raportörün açıklamaları dinlenir ve üyelerin konuyla ilişkili görüşleri alındıktan sonra sonuçla ilgili değerlendirmeye geçilir. Bu kurulda istenirse soruşturmacılar da dinlenebilir. Onur Kurulu tarafından raporun teslim edildiği tarihten itibaren ele alınması ve üyeyle ilgili kararın en geç bir ay içinde MYK tarafından sonuçlandırılması zorunludur. Açık oyla yapılan değerlendirmede her üye kabul veya red olarak oyunu kullanır, çekimser olunmaz ve karar kurulda hazır bulunanların salt çoğunluğuyla sonuçlandırılır ve karar başkan tarafından açıklanır.


KARAR ve KARAR SÜRESİ


Madde 19.  MYK önerilen yaptırımı kabul edip etmemekte serbesttir.


Madde 20. Olayın öğrenilmesini takiben en kısa zamanda dosya Onur Kuruluna gönderilir. Onur Kurulu Ana Tüzük kapsamında en geç üç ay içinde kararını verip raporunu teslim etmek zorundadır. Onur Kurulu tarafından raporun teslim edildiği tarihten itibaren ele alınması ve üyeyle ilgili kararın en geç bir ay içinde MYK tarafından sonuçlandırılması zorunludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Uygulama ve İtiraz


CEZALARIN BİLDİRİLMESİ ve UYGULANMASI


Madde 21. Soruşturma sonucunda verilen cezalar MYK tarafından imzaların tamamlanmasını takiben en geç on beş gün içinde üyeye yazılı olarak MYK kararı olarak bildirilir.


Madde 22. Cezalar, kararın MYK tarafından alındığı tarih itibariyle geçerlidir. Bu sırada itiraz süresi ve şekli de yazılı olarak belirtilir. İtiraz süresi içinde karara yazılı bir itiraz belirlenen merciye yapılmamışsa ceza kesinleşmiş sayılır.


İTİRAZ ve YARGI YOLU


Madde 23. Üyenin Uyarılması ve Üyenin Kınanması cezaları kesin olup, bunlara karşı itiraz edilemez. Daha ağır cezalar için on beş gün içinde üyenin MYK’na itiraz hakkı vardır. İtirazın MYK’na ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde kurul toplanıp itirazı değerlendirip sonucuyla birlikte reddederek cezayı aynen kabul eder veya değiştirerek onaylar. Verilecek bu karar için idari yargı yolu açıktır.


ZAMAN AŞIMI


Madde 24. Bu yönergede belirtilen fiillerin MYK tarafından öğrenilmesi tarihinden itibaren;


a.       Üyenin Uyarılması ve Üyenin Kınanması cezaları için bir ay içinde soruşturulmasına başlanmaması,


b.      Daha ağır cezalar için ise altı ay içinde soruşturmaya başlanılmaması halinde zaman aşımı söz konusudur.


Ayrıca soruşturma nedeni olacak fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren (soruşturma sürüyor olsa bile) iki yıl geçmesi söz konusu ise ceza verme yetkisi de zaman aşımına uğrar.


YÜRÜRLÜK


Madde 25. Bu yönerge MYK tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


YÜRÜTME


Madde 26. Bu Yönergeyi TARD Başkanı yürütür.


 


Prof. Dr. Filiz Tüzüner                   Prof. Dr. Mois Bahar                      Prof. Dr. Ömer Lütfi Erhan


Onur Kurulu Başkanı                                    Üye                                                      Yazman