TARD DESTEĞİ İLE YAPILACAK TOPLANTILAR VE YAYINLAR İÇİN YÖNERGE

 


Amaç:
A. Toplantılar ile ilgili olarak;
Ülke genelinde yapılacak eğitim toplantılarının standardına katkıda bulunmak, bu amaçla konusunda uzman uluslararası ve ulusal kişilerin toplantılara katılımına destek olmak, alanı ile ilgili konularda diğer derneklerin yaptıkları bilimsel faaliyetlere belirlenen oranlarda üyelerinin katılımını sağlamak, TARK için konu ve konuşmacı belirlemede kaynak olarak kullanmak, toplantılara olabildiğince çok üyenin katılımını sağlamak için çalışma takvimini düzenlemek, aynı konuların tekrar tekrar işlenmesi yerine, ülke genelinde bölgesel farklılıkları da göz önüne alarak, farklı konuların ardışık düzen içinde işlenmesini sağlamak, bölgeler arası sosyal iletişimi güçlendirmek ve koordinasyonu sağlamaktır.


B. TARD logolu yayınlar ile ilgili olarak
TARD yayınlarında bilimsel içerik ve yazım kuralları, basımevi ile olan anlaşmalarda standardizasyon sağlamaktır.


Bu yönerge TARD yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, TARD web sayfasından konu ile ilgili duyuru yapılmalıdır, üyelere e-posta gönderilmelidir.

A. Toplantılar ile ilgili olarak;


 1. Halihazırda yapılması planlanmış çalışmalar için;
 2. Şube ile ilişkili toplantılar için şube başkan ve sekreterlerine e-posta gönderilmeli, şubelerden planlanmış toplantı bilgileri istenmelidir. e-posta gönderildikten sonra on beş günlük sürede cevap beklenmelidir). 
 3. Şube ile ilişkili olmayan toplantılar için tüm üyeler e-posta  ile bilgilendirilmeli, e-posta gönderildikten sonra on beş günlük sürede cevap beklenmelidir
 4. Gelen planlanmış toplantı bilgileri TARD Yönetim Kurulu tarafından (bilimsel yeterlilik, beklenen katılımcı sayısı, panel / konferans sayısı, TTB kredilendirme talebinin olup olmaması,  başka dernekler / kuruluşlar tarafından destek alıp almadığı ve tarih, süre ve yer gibi faktörler açısından) değerlendirilmelidir. Uygun bulunan toplantılar listelenip dernek web sayfasından duyurulmalıdır.
 5. Uygun bulunan bu toplantılarda TARD Yönetim Kurulu TARD logosunun kullanım iznini verecek ve Yönetim Kurulu tarafından temsil edilmesini (YK üyesi ve/veya toplantı konusunda uzman dernek üyesi) sağlayacaktır.
 6. Yönetim Kurulu temsilcisi veya görevlendirilen kişi toplantı sonrası mutlaka Yönetim Kurulu’na yazılı rapor verecektir (Toplantıya katılan sayısı, toplantı değerlendirme anketi sonuçları, ilgi çeken konu ve konuşmacı vb. bilgiler )
 1. 2017  yılı ve sonraki yıllar içinde düzenlenecek toplantılar için;
 2. İçinde bulunan yılın Aralık ayı ile gelecek yılın Ocak ayı sonuna kadar tüm şubeler ve diğer TARD desteğini almak isteyen toplantı düzenleyiciler, planlanan toplantının konusu, yeri ve zamanı,  vs  gibi bilgileri içeren başvurularını TARD’a yapmak zorundadırlar
 3. Zamanında yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek (yer, zaman, bilimsel içerik, vs  gibi ) Şubat ayı içinde listelenerek duyurulmalıdır
 4. YK gündemine aldığı toplantılara temsilci  (YK üyesi ve/veya toplantı konusunda uzman dernek üyesi)  göndermek ve yazılı rapor almak zorundadır (kaç kişi katıldı, katılımcılar ile yapılan memnuniyet anket sonuçları , ilgi çeken konu ve konuşmacılar, konuşmacı performansları ve bilimsel içerik gibi)
 5. YK 2017 yılı itibarı ile gündemine almadığı hiçbir toplantıda TARD logosunun kullanılmasına izin vermeyecektir
 6. TARD 2017 yılı itibarı ile gündemine almadığı hiçbir toplantıya maddi destek vermeyecektir
 7. TARD logosunun kullanılmasına izin verdiği toplantıların dökümlerini web arşivine koyabilme iznine sahip olacaktır
 8. TARD  ulusal kongresi için, olası genç panelist adaylarını, birinci öncelikli olarak, bu toplantılara katılan temsilci raporlarından faydalanarak seçecektir
 9. Toplantı konuları arasında seçilen (temsilci değerlendirmesi en yüksek  puan alan) bir veya birden fazla konu, TARK  panel konusu yapılabilir
 10.  Panelistler  arasından seçilen (temsilci değerlendirmesi en yüksek  puan alan) yılın en iyi panelisti  TARK panelist olabilir

 


B. TARD logolu yayınlar ile ilgili olarak
TARD organları tarafından hazırlanan ve TARD tarafından yayınlanan kitaplarda:


 1. TARD organları tarafından hazırlanan ve TARD tarafından yayınlanan kitaplarda sayfa kısıtlaması bulunmamaktadır;
 2. Metinler TARD dergisi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve konu tekrarının önüne geçilmelidir.
 3. Bilimsel Kurullar ve Çalışma Grupları Yönergesinde aşağıdaki maddelere (15, 16, 17. Maddeler) istinaden kitapla ilgili düşüncenin (taslak olarak: kitap başlığı, konusu, içerik listesi, yazarlar, sayfa sayısı, çalışma süresi gibi) YK onayına sunulmalıdır.  Ayrıca, kitap önerileri öncelikle Bilimsel Kılavuzlar Değerlendirme Çalışma Grubu ve Bilimsel Üst Kurul tarafından incelenmelidir.
 4. Bu tür yayınlarda, TARD e-yayın öncelikli olmak üzere, basım giderlerini karşılayarak destek sağlamak amacıyla basımevi ile anlaşmalarda TARD Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü bir yönetim kurulu üyesi, TARDD Editörü veya  bilimsel kurul başkanı ile birlikte hareket eder.

Bilimsel Kurullar ve Çalışma Grupları Yönergesi:
Madde 15- Bilimsel Kurullar, ilgili oldukları alan ile ilgili bilimsel çalışma planlayabilir, anket yapabilirler. Bu faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce YK’na rapor vererek onay almak zorundadırlar.
Madde 16- Bilimsel Kurulların oluşturdukları, kılavuzlar ve algoritmalar, üyelerin dikkatine sunulmadan önce YK tarafından ve uygun gördüğü organları tarafından denetlenir veya denetlendirilir, sonrasında işleme sokulur.
Madde 17- Bilimsel Kurulların, ilgi alanlarının “çakışması” durumunda, diğer kurullar ile ortak çalışarak, üzerinde uzlaşılan tek bir kılavuz veya algoritma üretmek zorundadırlar. Bu tip koşullar, TARD-YK tarafından yönetilerek karara bağlanır.


TARD DESTEĞİ İLE YAPILACAK TOPLANTILAR VE YAYINLAR İÇİN YÖNERGE


 


Amaç:


A. Toplantılar ile ilgili olarak;


Ülke genelinde yapılacak eğitim toplantılarının standardına katkıda bulunmak, bu amaçla konusunda uzman uluslararası ve ulusal kişilerin toplantılara katılımına destek olmak, alanı ile ilgili konularda diğer derneklerin yaptıkları bilimsel faaliyetlere belirlenen oranlarda üyelerinin katılımını sağlamak, TARK için konu ve konuşmacı belirlemede kaynak olarak kullanmak, toplantılara olabildiğince çok üyenin katılımını sağlamak için çalışma takvimini düzenlemek, aynı konuların tekrar tekrar işlenmesi yerine, ülke genelinde bölgesel farklılıkları da göz önüne alarak, farklı konuların ardışık düzen içinde işlenmesini sağlamak, bölgeler arası sosyal iletişimi güçlendirmek ve koordinasyonu sağlamaktır.


 


B. TARD logolu yayınlar ile ilgili olarak


TARD yayınlarında bilimsel içerik ve yazım kuralları, basımevi ile olan anlaşmalarda standardizasyon sağlamaktır.


 


Bu yönerge TARD yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, TARD web sayfasından konu ile ilgili duyuru yapılmalıdır, üyelere e-posta gönderilmelidir.


 


A. Toplantılar ile ilgili olarak;


 1. Halihazırda yapılması planlanmış çalışmalar için;
 2. Şube ile ilişkili toplantılar için şube başkan ve sekreterlerine e-posta gönderilmeli, şubelerden planlanmış toplantı bilgileri istenmelidir. e-posta gönderildikten sonra on beş günlük sürede cevap beklenmelidir). 
 3. Şube ile ilişkili olmayan toplantılar için tüm üyeler e-posta  ile bilgilendirilmeli, e-posta gönderildikten sonra on beş günlük sürede cevap beklenmelidir
 4. Gelen planlanmış toplantı bilgileri TARD Yönetim Kurulu tarafından (bilimsel yeterlilik, beklenen katılımcı sayısı, panel / konferans sayısı, TTB kredilendirme talebinin olup olmaması,  başka dernekler / kuruluşlar tarafından destek alıp almadığı ve tarih, süre ve yer gibi faktörler açısından) değerlendirilmelidir. Uygun bulunan toplantılar listelenip dernek web sayfasından duyurulmalıdır.
 5. Uygun bulunan bu toplantılarda TARD Yönetim Kurulu TARD logosunun kullanım iznini verecek ve Yönetim Kurulu tarafından temsil edilmesini (YK üyesi ve/veya toplantı konusunda uzman dernek üyesi) sağlayacaktır.
 6. Yönetim Kurulu temsilcisi veya görevlendirilen kişi toplantı sonrası mutlaka Yönetim Kurulu’na yazılı rapor verecektir (Toplantıya katılan sayısı, toplantı değerlendirme anketi sonuçları, ilgi çeken konu ve konuşmacı vb. bilgiler )

 


 1. 2017  yılı ve sonraki yıllar içinde düzenlenecek toplantılar için;
 2. İçinde bulunan yılın Aralık ayı ile gelecek yılın Ocak ayı sonuna kadar tüm şubeler ve diğer TARD desteğini almak isteyen toplantı düzenleyiciler, planlanan toplantının konusu, yeri ve zamanı,  vs  gibi bilgileri içeren başvurularını TARD’a yapmak zorundadırlar
 3. Zamanında yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek (yer, zaman, bilimsel içerik, vs  gibi ) Şubat ayı içinde listelenerek duyurulmalıdır
 4. YK gündemine aldığı toplantılara temsilci  (YK üyesi ve/veya toplantı konusunda uzman dernek üyesi)  göndermek ve yazılı rapor almak zorundadır (kaç kişi katıldı, katılımcılar ile yapılan memnuniyet anket sonuçları , ilgi çeken konu ve konuşmacılar, konuşmacı performansları ve bilimsel içerik gibi)
 5. YK 2017 yılı itibarı ile gündemine almadığı hiçbir toplantıda TARD logosunun kullanılmasına izin vermeyecektir
 6. TARD 2017 yılı itibarı ile gündemine almadığı hiçbir toplantıya maddi destek vermeyecektir
 7. TARD logosunun kullanılmasına izin verdiği toplantıların dökümlerini web arşivine koyabilme iznine sahip olacaktır
 8. TARD  ulusal kongresi için, olası genç panelist adaylarını, birinci öncelikli olarak, bu toplantılara katılan temsilci raporlarından faydalanarak seçecektir
 9. Toplantı konuları arasında seçilen (temsilci değerlendirmesi en yüksek  puan alan) bir veya birden fazla konu, TARK  panel konusu yapılabilir
 10.  Panelistler  arasından seçilen (temsilci değerlendirmesi en yüksek  puan alan) yılın en iyi panelisti  TARK panelist olabilir

 


B. TARD logolu yayınlar ile ilgili olarak


TARD organları tarafından hazırlanan ve TARD tarafından yayınlanan kitaplarda:


 1. TARD organları tarafından hazırlanan ve TARD tarafından yayınlanan kitaplarda sayfa kısıtlaması bulunmamaktadır;
 2. Metinler TARD dergisi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve konu tekrarının önüne geçilmelidir.
 3. Bilimsel Kurullar ve Çalışma Grupları Yönergesinde aşağıdaki maddelere (15, 16, 17. Maddeler) istinaden kitapla ilgili düşüncenin (taslak olarak: kitap başlığı, konusu, içerik listesi, yazarlar, sayfa sayısı, çalışma süresi gibi) YK onayına sunulmalıdır.  Ayrıca, kitap önerileri öncelikle Bilimsel Kılavuzlar Değerlendirme Çalışma Grubu ve Bilimsel Üst Kurul tarafından incelenmelidir.
 4. Bu tür yayınlarda, TARD e-yayın öncelikli olmak üzere, basım giderlerini karşılayarak destek sağlamak amacıyla basımevi ile anlaşmalarda TARD Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü bir yönetim kurulu üyesi, TARDD Editörü veya  bilimsel kurul başkanı ile birlikte hareket eder.

Bilimsel Kurullar ve Çalışma Grupları Yönergesi:


Madde 15- Bilimsel Kurullar, ilgili oldukları alan ile ilgili bilimsel çalışma planlayabilir, anket yapabilirler. Bu faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce YK’na rapor vererek onay almak zorundadırlar.


Madde 16- Bilimsel Kurulların oluşturdukları, kılavuzlar ve algoritmalar, üyelerin dikkatine sunulmadan önce YK tarafından ve uygun gördüğü organları tarafından denetlenir veya denetlendirilir, sonrasında işleme sokulur.


Madde 17- Bilimsel Kurulların, ilgi alanlarının “çakışması” durumunda, diğer kurullar ile ortak çalışarak, üzerinde uzlaşılan tek bir kılavuz veya algoritma üretmek zorundadırlar. Bu tip koşullar, TARD-YK tarafından yönetilerek karara bağlanır.